Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 676-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231463 
(151)  Dátum zápisu  13.01.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  676-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.10.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika; elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy, a/alebo informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo (vrátane mobilných telefónov).
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia; marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo; poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické spracovanie informácií; systemizácia informácií do počítačových databáz; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42; maloobchodné služby v oblasti počítačových programov; správa registratúry (administratívne činnosti).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok); prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PROCE55 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IT - Consulting s.r.o.; Horná 16, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.; J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2011 10/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2012 03/2012 FG3M
 
POZ 676-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 676-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 15.04.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.04.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 18.04.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.07.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.07.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.07.2011 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.08.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.08.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.03.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 22.03.2021 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
POZ 676-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku