Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 674-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  236407 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  674-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Vzdelávanie, vyučovanie, najmä stredoškolská vzdelávacia činnosť; zabezpečenie výcvikov, kurzov a školení; organizovanie a vedenie kurzov, školení a výcvikov; diaľkové štúdium; informácie o vzdelávaní a výchove; pedagogické informácie; vydávanie kníh, učebníc a textov s výnimkou reklamných; formátovanie textov s výnimkou reklamných. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A INFORMAČNÉ SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU (ITISCR) 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Súkromná stredná odborná škola HOST; Riazanská 75, 831 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 674-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2012 165,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2012 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.02.2013 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.04.2013 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.04.2013 20,00 EUR 27.05.2014 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 674-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 25.04.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 11.07.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 16.07.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.11.2012 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.01.2013 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 30.01.2013 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.02.2013 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.03.2013 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 22.03.2013 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.04.2013 Typ Platba
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.04.2013 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 20.05.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 26.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 13.05.2014 Typ Odoslané
vnútrospisový list 21.05.2014 Typ Interné listy
POZ 674-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku