Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 673-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234483 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  673-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 29, 30, 35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, tlačivá, vrecia a vrecká z papiera a plastických materiálov na balenie, lepenkové škatule, papierové škatule.
25 - Detské, pánske a dámske odevy, kabáty, kostýmy, obleky, uniformy, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky a peleríny, bundy, kombinézy, nohavice, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, krátke jazdecké nohavice, saká, sukne, šortky, plášte, kúpacie plášte, pracovné plášte, vrchné ošatenie, zástery, košele, kravaty, pulóvre, svetre, vesty, džínsy, športové bundy, športové odevy, gymnastické dresy, nepremokavý odev, plážové oblečenie, plavky, župany, oblečenie na spanie, pyžamá, nočné košele, tepláky, maškarné kostýmy, bielizeň, tielka, tričká, trenírky, pánske podväzky a spodky, slipy, ponožky, dámska bielizeň, podprsenky, korzety, pančuchy, šály, šatky, šerpy, závoje, detské nohavičky, textilné plienky, klobúky, baretky, čelenky, čiapky, chrániče uší, kapucne, opasky, palčiaky, rukavice, dreváky, futbalová obuv, galoše, gamaše, gymnastické cvičky, lyžiarske topánky, papuče, sandále, šnurovacie topánky, mokasíny, obuv na kúpanie.
29 - Zemiakové hranolčeky, krokety, zemiakové lupienky, šľahačka, syry, zemiakové vločky.
30 - Jemné pečivo, keksy, krekery, oblátky, pukance, sendviče, sušienky, biskvity.
35 - Maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami, s poľnohospodárskymi produktmi, s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, s tabakovými výrobkami, s ovocím, so zeleninou, s papierom a papiernickými výrobkami, s kancelárskymi potrebami, so záhradnými produktmi, určenými na spotrebu alebo konzervovanie, s plodinami neupravenými nijakým spôsobom na priamu spotrebu, s prípravkami na čistenie, s toaletnými prípravkami; obchodné franchisingové služby; obchodné informácie, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, analýzy nákladov; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, propagačné služby, predvádzanie tovaru, inzertné činnosti, distribúcia brožúr a prospektov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; aranžovanie výkladov; organizovanie, vykonávanie a riadenie predajných a propagačných motivačných akcií.
39 - Skladovanie potravín, balenie tovaru, skladovanie tovaru, prenájom skladovacích a mraziarenských kontajnerov, osobná doprava, nákladná doprava, kamiónová doprava.
43 - Reštaurácie, reštauračné a gastronomické služby, kaviarne, pivárne, vinárne, jedálne, závodné jedálne, samoobslužné reštaurácie, zariadenia rýchleho občerstvenia, pohostinstvá, bary, bufety, bistrá, verejné stravovanie, hotelierske služby, motelové služby, penzióny a ubytovacie služby s možnosťami stravovania; zasielanie a dodávka baleného alebo nebaleného jedla a potravinárskych výrobkov; služby v oblasti zásobovania potravinárskymi výrobkami; príprava a donáška jedál a nápojov na objednávku do domu a na spoločenské podujatia, na recepcie a oslavy; služby v oblasti poskytovania jedál objednaných prostredníctvom interaktívnych komunikačných sietí; informácie a poradenské služby týkajúce sa hotelierskych služieb, reštauračných služieb, gastronomických služieb a prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.04, 26.01.16, 26.02.01, 27.05.15, 27.05.12, 08.07.08, 26.01.18, 25.01.10, 27.03.15, 27.05.23, 27.99.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Čop Radovan, Mgr.; Jasovská 101, 040 11 Košice; SK;
Gazmend Džaferi; Trg. Palih Boraca 20, 512 66 Selce; HR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 6/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 673-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2012 231,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 673-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 25.04.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 26.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 26.04.2012 Typ Doručené
Zmluva 26.04.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 07.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 07.11.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.2013 Typ Odoslané
POZ 673-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku