Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67231
(111)  Číslo ochrannej známky  176178 
(151)  Dátum zápisu  21.11.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.03.2022 
(210)  Číslo prihlášky  67231 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.03.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.02.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 06, 07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (6,7) Kovové ventily, kovové rúry a rúrky, časti a armatúry na uvedený tovar, čerpadlá, ponorné suspenzné výrobky, časti a armatúry na uvedený tovar.
06 - Neuvedené
07 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GOODWIN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GOODWIN INTERNATIONAL LIMITED; Goodwin House, Leek Road, ST1 3NR Hanley, Stoke-on-Trent; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 02/1996 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2002 08/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 08/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 67231
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67231
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 12.03.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.10.1994 Typ Odoslané
3 Plná moc 07.12.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.01.1995 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.10.1995 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.03.2002 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.03.2002 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 03.04.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2002 Typ Doručené
10a Plná moc 03.05.2002 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2002 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.09.2011 Typ Doručené
13a Plná moc 21.09.2011 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.09.2011 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.08.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2021 Typ Platba
17a Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 67231
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.05.2002 GOODWIN INTERNATIONAL LIMITED R. GOODWIN INTERNATIONAL LIMITED
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku