Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 672-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233555 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  672-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické disky; gramofónové platne; kompaktné disky; optické kompaktné disky; magnetické pásky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; optické disky; pásky na zvukové nahrávanie; videokazety; videopásky; disky - zvukové nahrávky; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; nahrané nosiče záznamov v triede 9.
16 - Časopisy (periodiká); katalógy; periodiká; tlačoviny; kalendáre; brožúrky.
35 - Reklamné agentúry; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Divadelné predstavenia; fotografovanie; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach zábavy; výchovno-zábavné klubové služby; koncerty; koncertné siene, sály; nočné kluby; obveselenie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie kultúrnych podujatí, koncertov a plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; služby poskytované orchestrami; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; strihanie videopások; výroba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a plánovanie večierkov; nahrávanie na videopásky; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vystúpenia koncertných umelcov, spevákov, šansonierov; vydavateľská činnosť najmä v oblasti umenia, koncertov, plesov, zábavy; výroba (tvorba) videofilmov; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; vzdelávanie; zábavné parky; organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie koncertov na všetky nosiče záznamov; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Meet the star! Stretnutie s hviezdou! 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KAPOS s.r.o.; Vajnorská 98/C, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 1894/13, Bratislava-Dúbravka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 672-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.05.2012 16,50 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2012 182,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 672-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 25.04.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.05.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.05.2012 Typ Doručené
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.05.2012 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.05.2012 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 01.06.2012 Typ Odoslané
výsledok rešerše 12.06.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.06.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
POZ 672-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku