Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 671-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  671-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.03.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; on-line reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; digitálne reklamné služby; reklamné agentúry; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; komerčné informačné kancelárie; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie štatistík; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom predajných stánkov; predvádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; vyhľadávanie sponzorov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; marketingový prieskum; marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); obchodná administratíva; zhromažďovanie a systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné informačné služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu.
41 - Zábava; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie zábavných, vzdelávacích a kultúrnych podujatí; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie vzdelávacích konferencií; usporadúvanie vzdelávacích zjazdov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie slávnostných podujatí spojených s odovzdávaním cien na zábavné účely; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; vzdelávanie; vzdelávacie semináre; vzdelávacie konzultačné služby; informácie o výchove a vzdelávaní; vzdelávacie poradenské služby; školenia; koučovanie (školenie); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie tlačovín; vydávanie tlačených vzdelávacích materiálov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); publikovanie elektronických časopisov; vydávanie vedeckých časopisov; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie zvukových záznamov (bez možnosti kopírovania); prenájom zvukových nahrávok a videonahrávok; nahrávanie videopások; fotografovanie; fotografické reportáže; reportérske služby; poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.01, 26.11.22, 26.11.12, 26.04.05, 25.03.01, 27.05.03, 24.17.02, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tyrkysová a čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Future Proof s.r.o.; Fraňa Kráľa 21, 811 05 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2020 05/2020 BA3M
 
POZ 671-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 671-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.03.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 20.03.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 20.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.03.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.04.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.04.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.04.2020 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.06.2020 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 10.06.2020 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 10.06.2020 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 10.06.2020 Typ Doručené
6d Plná moc 10.06.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť inde neuvedená 10.06.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 10.06.2020 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 18.06.2020 Typ Odoslané
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 29.06.2020 Typ Platba
10 všeobecný referátnik 29.06.2020 Typ Odoslané
11 všeobecný referátnik 29.06.2020 Typ Odoslané
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 08.03.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.04.2021 Typ Doručené
14 prvé predĺženie lehoty 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 671-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku