Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 66826
(111)  Číslo ochrannej známky  178307 
(151)  Dátum zápisu  24.10.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.02.2012 
(210)  Číslo prihlášky  66826 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.02.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.07.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.01.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  04, 17, 18, 25, 37, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  04 - Tuky na obuv.
17 - Mäkká guma, odliatky z gumy, gumové dosky, gumové nite, gumové šnúrky, gumové výrobky, materiál na vypchávky z kaučuku alebo plastov, výrobky z azbestu.
18 - Koža a výrobky z jej imitácie, koža na klobúky, kufre, cestovné kufríky, dámske tašky, nákupné tašky, dáždniky, slnečníky, palice.
25 - Opätky na obuv, železné chránidlá na obuv, železné kovanie na obuv, obuv, kožená obuv, črievice, papuče, dámske, detské a pánske odevy, kúpacie odevy, klobučnícky tovar, klobúky.
37 - Opravy a udržiavanie oblečenia, gumových výrobkov, topánok, klobučníckych výrobkov, výrobkov z kože.
40 - Zhotovovanie oblečenia, spracovanie kožušín a srstí, príprava a zošľachťovanie kožušín a srstí, vypracovávanie, farbenie, príprava, spracovanie a povrchové zošľachťovanie koží, zošľachťovanie a spracovanie alebo apretácia textilu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bata Brands SA; Avenue d'Ouchy 61, CH-1006 Lausanne; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.02.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.07.1997 07/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.01.1998 01/1998 FG3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 13.03.2000 03/2000 QB3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 11.07.2000 07/2000 QB3M
5 Obnovené ochranné známky 09.05.2002 05/2002 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.01.2006 01/2006 PC3M
7 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 01.06.2006 06/2006 QC3M
8 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.06.2006 06/2006 QB3M
9 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
10 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2013 02/2013 TC3M
11 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.08.2015 08/2015 PC3M
12 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2017 11/2017 TC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33569201 1 BATA LIMITED nevýlučná 21.12.1999 platná
  • 33569202 2 Bata Slovensko, a. s. nevýlučná 03.04.2000 neplatná
  • 33569203 3 Bata Slovensko, a. s. nevýlučná 12.04.2006 platná
 
POZ 66826
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 66826
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 04.08.1995 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.03.1997 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 21.03.1997 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 26.02.1992 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.11.1997 Typ Odoslané
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.11.1998 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
10 pokyn na zápis prevodu 23.07.1999 Typ Interné listy
11 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.1999 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 01.10.1999 Typ Doručené
13 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia Typ Platba
14 pokyn na zápis licencie 25.11.1999 Typ Interné listy
15 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2000 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 21.01.2000 Typ Doručené
17 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia Typ Platba
18 výsledok prieskumu žiadosti o licenciu 25.02.2000 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 17.03.2000 Typ Doručené
20 pokyn na zápis licencie 20.03.2000 Typ Interné listy
21 dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
22 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.12.2001 Typ Doručené
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2001 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2002 Typ Odoslané
25 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.11.2005 Typ Doručené
25a Doklad o prevode 03.11.2005 Typ Doručené
25b Plná moc 03.11.2005 Typ Doručené
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2005 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2005 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 22.12.2005 Typ Doručené
28a Licenčná zmluva 22.12.2005 Typ Doručené
28b Plná moc 22.12.2005 Typ Doručené
29 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 29.12.2005 Typ Platba
30 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 06.02.2006 Typ Odoslané
31 Doklad 02.03.2006 Typ Doručené
32 vyžiadanie poplatku 27.03.2006 Typ Odoslané
33 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 11.04.2006 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 19.04.2006 Typ Odoslané
35 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Doručené
36 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.11.2011 Typ Platba
37 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
38 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2012 Typ Doručené
38a Plná moc 07.06.2012 Typ Doručené
39 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.06.2012 Typ Platba
40 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 19.06.2012 Typ Odoslané
41 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.08.2012 Typ Doručené
42 Doklad o zmene 24.10.2012 Typ Doručené
43 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 28.11.2012 Typ Odoslané
44 Odpoveď na správu úradu 10.12.2012 Typ Doručené
44a Doklad 10.12.2012 Typ Doručené
45 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
46 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.05.2015 Typ Doručené
46a Plná moc 13.05.2015 Typ Doručené
46b Doklad o prevode/prechode 13.05.2015 Typ Doručené
47 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2015 Typ Platba
48 dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2015 Typ Odoslané
49 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 24.08.2017 Typ Doručené
49b Plná moc 24.08.2017 Typ Doručené
50 Plná moc 28.08.2017 Typ Doručené
51 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2017 Typ Platba
52 dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2017 Typ Odoslané
53 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.07.2021 Typ Doručené
54 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2021 Typ Doručené
54 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
POZ 66826
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa BATA-SCHUH-AKTIENGESELLSCHAFT
1 Prevod majiteľa 11.11.2005 BATA BRANDS S.a.r.l., Luxembourg, succursale de Lausanne Bata Westhold AG
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.11.2005 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.12.2012 BATA BRANDS S.a.r.l. BATA BRANDS S.a.r.l., Luxembourg, succursale de Lausanne
4 Prevod majiteľa 03.07.2015 Bata Brands SA BATA BRANDS S.a.r.l.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2015 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.10.2017 Bata Brands SA Bata Brands SA
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku