Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 66703
(111)  Číslo ochrannej známky  176168 
(151)  Dátum zápisu  17.11.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  66703 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.02.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.02.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 06, 19, 37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (6,19,37,39,42) Hydrotechnické stavby (betónové priehrady, zemné balvanité hrádze, úprava vodných tokov a hatí), zdravotnoinžinierske stavby (stavby vodárenské a kanalizačné), jadrovoenergetické stavby, dopravnoinžinierske stavby a špeciálne inžinierske stavby (tunely, štôlne, špeciálne budovanie základov, injektáže, znižovanie hladiny spodnej vody a pod.), stavebné hmoty, konštrukcie a dielce; projektové práce v rozsahu zvláštneho oprávnenia, výpočtové práce na riadenie a správu, opravy a údržba strojov, strojových zariadení a dopravných prostriedkov, doprava nákladnými a špeciálnymi vozidlami, montáž špeciálnych automatických hasiacich zariadení (sprinkerov), vykonávanie stavieb a s tým spojené inžinierske činnosti, projekcia, montáž, kontrola, revízie, opravy, údržba vodných stabilizačných, sprinkerových hasiacich zariadení.
06 - Neuvedené
19 - Neuvedené
37 - Neuvedené
39 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kongresové centrum ILF a.s.; Pařížská 128, 110 00 Praha 1 - Josefov; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 02/1996 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 09.05.2002 05/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 09.05.2002 05/2002 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2012 06/2012 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 06/2012 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 66703
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 66703
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 21.02.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.10.1994 Typ Odoslané
3 Osvedčenie 12.12.1994 Typ Doručené
4 Plná moc 12.12.1994 Typ Doručené
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.01.1995 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.10.1995 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 09.10.1995 Typ Interné listy
9 Osvedčenie Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2002 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 21.02.2002 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2002 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.02.2002 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2002 Typ Platba
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.02.2002 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2002 Typ Odoslané
17 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2012 Typ Doručené
17a Doklad o prevode 10.02.2012 Typ Doručené
17b Plná moc 10.02.2012 Typ Doručené
17c Doklad o podniku/podnikateľovi 10.02.2012 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.02.2012 Typ Doručené
18a Plná moc 10.02.2012 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 07.03.2012 Typ Odoslané
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 07.03.2012 Typ Odoslané
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.03.2012 Typ Platba
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2012 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 20.04.2012 Typ Odoslané
24 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.06.2021 Typ Doručené
25 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.10.2021 Typ Odoslané
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 66703
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.03.2002 Vodní stavby a. s. - v likvidaci Vodní stavby Praha, a. s.
2 Prevod majiteľa 13.04.2012 Kongresové centrum ILF a.s. Vodní stavby a. s. - v likvidaci
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2012 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku