Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 667-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233652 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  667-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely; public relations; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Organizovanie športových súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  21.03.01, 25.05.02, 26.15.01, 26.05.04, 26.01.08, 26.04.06, 26.04.09, 26.07.07, 26.04.24, 26.04.22, 29.01.06, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  365.bank, a. s.; Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 25.08.2021 16/2021 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 667-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 667-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 05.06.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.06.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 14.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 14.07.2021 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 14.07.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.08.2021 Typ Odoslané
POZ 667-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.08.2021 365.bank, a. s. Poštová banka, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku