Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 665-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  206219 
(151)  Dátum zápisu  07.05.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.03.2013 
(210)  Číslo prihlášky  665-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.03.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely; liečivé nápoje; regeneračné nápoje; doplnky výživy na lekárske účely; mlieko obohatené bielkovinami; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; vitamínové prípravky.
29 - Mlieko a mliečne výrobky; sušené mlieko a mliečne výrobky; mliečne nápoje aj s vysokým obsahom mlieka; proteínové nápoje.
32 - Srvátkové nápoje; prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NIGHT PROTEIN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARTIFEX INSTANT, s.r.o.; Plzeňská 529, 364 01 Toužim; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  GAJDOŠÍKOVÁ Zuzana, Ing.; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2004 2/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2004 8/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.03.2014 3/2014 PC3M
 
POZ 665-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.03.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.04.2013 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.10.2013 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 665-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 17.03.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.03.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.03.2003 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 27.03.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.03.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 24.11.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.03.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.09.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2013 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.01.2014 Typ Doručené
Plná moc 27.01.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 14.02.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.07.2022 Typ Doručené
POZ 665-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 05.02.2014 ARTIFEX INSTANT, s.r.o. PML Protein. Mléko. Laktóza, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.02.2014 GAJDOŠÍKOVÁ Zuzana, Ing. Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku