Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 66442
(111)  Číslo ochrannej známky  174001 
(151)  Dátum zápisu  07.03.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  66442 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.02.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.06.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 01, 02 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - Umelé hnojivá, kypridlá pôdy, regulátory rastu rastlín, spomaľovače ohňa, chemikálie na úpravu kanalizačných vôd, chemikálie na úpravu chladiacich kvapalín, chemikálie na testovanie vody, prípravky na odstraňovanie kotlového kameňa, galvanizačné prostriedky, chemikálie na zváranie, lepidlá, protisklzové prípravky na podlahy, tvrdivá a plnivá do betónu a muriva, zmesi na roztápanie ľadu, odstraňovače dechtu a asfaltu, pôdne spomaľovače, nemrznúce prípravky a chladiace zmesi, chemikálie na priemyselné a vedecké účely, predovšetkým mydlá a čistiace prostriedky na priemyselné účely, odmasťovače, rozpúšťadlá, uvoľňovacie činidlá, antikorózne prípravky, čistidlá hnacích remeňov, odpudzovače vlhkosti, čuchracie stroje a čističe stôk a drenáží, odpeňovadlá a protipenivé prípravky, saponáty, flokulačné činidlá, antistatické a protihmlové prípravky, chladiace zmesi do strojov, upravovače kovov, leskotvorné prísady a leptadlá, prísady do paliva a chemické prísady.
01 - Neuvedené
02 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.06, 26.03.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NCH Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; 2727 Chemsearch Blvd., Irving, Texas 75062; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.06.1995 06/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.05.2002 05/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 66442
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 66442
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 12.02.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.09.1994 Typ Odoslané
3 Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.1994 Typ Doručené
4 Plná moc 29.11.1994 Typ Doručené
5 Osvedčenie 29.11.1994 Typ Doručené
6 Vyjadrenie označenia 29.11.1994 Typ Doručené
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.12.1994 Typ Platba
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.01.1995 Typ Interné listy
9 Osvedčenie Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.02.2002 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.02.2002 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2002 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.02.2012 Typ Doručené
13a Plná moc 01.02.2012 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.02.2012 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.08.2021 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.08.2021 Typ Odoslané
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 66442
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku