Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 664-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258404 
(151)  Dátum zápisu  07.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  664-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 37, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Služby sporiteľní; finančné služby v oblasti stavebného sporenia; organizovanie financovania stavebných projektov; bankové hypotéky; sprostredkovanie hypoték; refinancovanie hypoték; hypotekárne poistenie; úverové agentúry; pôžičky (finančné úvery); finančná správa pôžičiek; sprostredkovanie pôžičiek; záložné pôžičky; platenie splátok; finančné záručné služby; finančné záruky; finančný lízing; sprostredkovanie (maklérstvo); financovanie (služby); finančné poradenstvo; finančné informácie; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie; finančné analýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); bankovníctvo; kapitálové investície; zriaďovanie fondov; investovanie do fondov; konzervatívne fondy (služby); peňažníctvo; peňažné transakcie; finančné transakcie; poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia; informácie o poistení; životné poistenie; aktuárske služby (poistno-matematické); nehnuteľnosti (služby); oceňovanie nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); finančné sponzorstvo; organizovanie zbierok; faktoring; služby vymáhania a inkasovania pohľadávok; poradenské a konzultačné služby v oblasti bankových hypoték, sprostredkovania hypoték, pôžičiek (finančných úverov), finančnej správy pôžičiek, sprostredkovania pôžičiek, stavebného sporenia, služieb sporiteľní, finančných služieb v oblasti stavebného sporenia, organizovania financovania stavebných projektov, poisťovníctva.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné poradenstvo; stavebné informácie; stavebný dozor; prenájom stavebných strojov a zariadení; opravy budov; renovácia budov; údržba budov; inštalácia, údržba a opravy strojov; informácie o opravách; poradenské a konzultačné služby v oblasti stavebníctva (stavebná činnosť), opráv budov, renovácií budov a údržby budov.
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vzdelávacích kurzov a školení; školenia; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; praktický výcvik (ukážky); zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; písanie textov; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenské a konzultačné služby v oblasti vzdelávania, školení, zábavy, online vydávania elektronických kníh a časopisov, elektronickej edičnej činnosti v malom (DTP služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  moja PSS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.; Bajkalská 30, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 664-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 664-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 10.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 664-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku