Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 662-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  250729 
(151)  Dátum zápisu  20.09.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.09.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  662-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.03.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté elektronické databázy na nosičoch údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); nahraté magnetické nosiče údajov so záznamami zvuku alebo obrazu; nahraté optické nosiče údajov so záznamami zvuku alebo obrazu; nahraté nosiče digitálnych záznamov s multimediálnym obsahom; elektronické príručky (nahraté alebo sťahovateľné); elektronické plánovače a organizéry (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné elektronické noviny; sťahovateľné elektronické knihy; sťahovateľné elektronické publikácie v podobe časopisov; sťahovateľné softvérové aplikácie pre mobilné zariadenia; počítačový softvér pre služby poskytovania počítačových technológií prostredníctvom internetu (softvér pre cloud computing); aplikačný počítačový softvér pre mobilné telefóny; počítačové programy na spracovanie údajov (nahraté alebo sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); nahrávky a záznamy nahraté na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; počítačové databázy (nahraný alebo sťahovateľný softvér); záznamy na nosičoch (nahraný alebo sťahovateľný softvér); nahraný alebo sťahovateľný softvér; audioknihy (nahrané alebo sťahovateľné); audionahrávky (nahrané alebo sťahovateľné); elektronické časopisy (nahrané alebo sťahovateľné); elektronické knihy (nahrané alebo sťahovateľné); exponované kinematografické filmy; inštrukčné príručky v elektronickej forme (nahrané alebo sťahovateľné).
16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické tlačoviny; časopisy; noviny; knihy; prospekty; plagáty; fotografie; pohľadnice; korešpondenčné lístky; listový papier; kalendáre; knihárske potreby ; letáky; brožúry; obtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky.
35 -  Reklama; inzertné služby; inzertné služby a reklama poskytovaná prostredníctvom počítačových a telekomunikačných sietí; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; organizovanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodné sprostredkovateľské služby s periodickými, neperiodickými, tlačenými a elektronickými publikáciami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami a polygrafickými výrobkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s multimediálnymi aplikáciami; prieskum trhu a marketing; obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem; rozmnožovanie dokumentov; obchodné sprostredkovanie vydavateľských služieb; telemarketingové služby.
38 - Prenos a šírenie elektronických tlačovín, časopisov, periodík a kníh prostredníctvom počítačovej siete, internetu a satelitu; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov, satelitov, telekomunikačných prostriedkov a sietí; telekomunikačný prenos a šírenie informácií prostredníctvom teletextu,  počítačových sietí, telekomunikačných sietí a internetu.
39 - Doručovanie, doprava, balenie a skladovanie kníh, novín a časopisov.
41 -   Vydávanie zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, časopisov, periodických a neperiodických publikácií, správ a informácií (okrem reklamných); tvorba zvukových, textových a audiovizuálnych záznamov na nosičoch; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, kultúry a výchovy; organizovanie spoločenských módnych prehliadok na zábavné účely; informačné a konzultačné služby vo vydavateľskej činnosti; on line vydávanie elektronických časopisov; on-line vydávanie elektronických kníh a periodík; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických textov (okrem reklamných).
42 - Tvorba multimediálnych aplikácii. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.03, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  cyklámenová, žltá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pozděna Radek; Ulica 29. augusta 2275/18, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2019 6/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2019 11/2019 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 27.07.2022 14/2022 PC3M
 
POZ 662-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.04.2019 226,00 EUR
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 02.05.2019 20,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.06.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 662-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 28.03.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.03.2019 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.04.2019 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.04.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.04.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.04.2019 Typ Doručené
vyžiadanie doplatku 18.04.2019 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 06.05.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 06.05.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 06.05.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.09.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 23.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
POZ 662-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.07.2022 Pozděna Radek REAL PRESS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku