Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 661-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233554 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  661-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Akadémie (vzdelávanie); praktické cvičenie (ukážky); diaľkové štúdium; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); pedagogické informácie; písanie textov (okrem reklamných); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); praktický výcvik (ukážky); školenie; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); písanie textov (okrem reklamných); zverejňovanie textov okrem reklamných; náboženská výchova; výcvik; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vyučovanie, vzdelávanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  cesty zrenia 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Domka - Združenie saleziánskej mládeže; Miletičova 7, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 661-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 661-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 05.06.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 11.06.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
POZ 661-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku