Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65949
(111)  Číslo ochrannej známky  173490 
(151)  Dátum zápisu  27.01.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.01.2022 
(210)  Číslo prihlášky  65949 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.01.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  B 93 255/12 Wz 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.07.1991 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.04.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Pozemné vozidlá, najmä dvojkolky; časti a príslušenstvo na pozemné vozidlá, najmä dvojkolky, pokiaľ sú obsiahnuté v triede 12; svetlá na pozemné vozidlá, najmä svetlomety a odrazky.
12 - Pozemné vozidlá, najmä dvojkolky; časti a príslušenstvo na pozemné vozidlá, najmä dvojkolky, pokiaľ sú obsiahnuté v triede 12; svetlá na pozemné vozidlá, najmä svetlomety a odrazky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.15, 05.03.15, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG; Reißmannstraße 5-9, 98544 Zella-Mehlis; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.04.1995 4/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 4/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 3/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 23.02.2022 4/2022 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 65949
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.12.2001 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.12.2011 132,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 20.01.2022 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65949
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Plná moc 21.12.1993 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.01.1994 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 31.08.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.01.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
Oznámenie 04.10.2005 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2005 Typ Doručené
všeobecný referátnik 12.10.2005 Typ Odoslané
Oznámenie 12.06.2008 Typ Doručené
všeobecný referátnik 20.06.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.12.2011 Typ Doručené
Plná moc 14.12.2011 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.12.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.01.2022 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 24.01.2022 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 19.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 04.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.11.2022 Typ Odoslané
POZ 65949
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.06.2008 Patentová a známková kancelária, Obertáš Július, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.11.2022 Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG BÜCHEL & CO. Fahrzeugteilefabrik GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku