Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 659-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223922 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.04.2018 
(210)  Číslo prihlášky  659-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.04.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 35, 37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Dopravné prostriedky na pohyb po koľajniciach, trakčné motory, lokomotívy, nápravy železničných vozidiel, podvozky železničných vozidiel a železničných vozňov, reštauračné vozne, spacie vozne, vagóny, železničné chladiace vagóny, železničné chladiarenské vagóny, železničný vozový park, železničné vozne, lôžka pre koľajové dopravné prostriedky.
35 - Činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo v oblasti koľajových vozidiel a všeobecného strojárstva, prieskum verejnej mienky, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, marketingové štúdie; maloobchodná činnosť s koľajovými vozidlami, s komponentmi pre železničné vagóny, s náhradnými dielmi pre všetky typy vagónov, v oblasti všeobecného strojárstva, prieskum trhu v oblasti železničnej a dopravnej techniky.
37 - Montáž, údržba a opravy koľajových vozidiel, montáž, údržba a opravy železničných vozňov, reštauračných vozňov, spacích vozňov, vagónov; čistenie interiérov a exteriérov, umývanie koľajových dopravných prostriedkov.
39 - Preprava cestujúcich, sprevádzanie cestujúcich a turistov, informácie o doprave, informácie o preprave, rezervácia dopravy, dovoz, doprava, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, prenájom dopravných prostriedkov, prepravné služby, rezervácia miesteniek na cestovanie, služby v doprave a preprave, sprostredkovanie prepravy, rezervácia zájazdov, železničná preprava.
42 - Inžinierska činnosť v oblasti koľajových vozidiel, inžinierska činnosť v oblasti všeobecného strojárstva, priemyselné dizajnérstvo, projektová činnosť v oblasti koľajových vozidiel, projektová činnosť v oblasti všeobecného strojárstva, technický prieskum v oblasti koľajových vozidiel, technický prieskum v oblasti všeobecného strojárstva, výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti koľajových vozidiel, výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti všeobecného strojárstva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 27.05.25, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WAGON SERVICE travel s.r.o.; Čajakova 18, 811 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2008 11/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2009 04/2009 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.04.2018 04/2018 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.04.2018 04/2018 ND3M
 
POZ 659-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 659-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 10.04.2008 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.04.2008 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 14.04.2008 Typ Doručené
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.04.2008 Typ Doručené
2c Plná moc 14.04.2008 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.04.2008 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.05.2008 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 30.06.2008 Typ Odoslané
6 Doklad o príznačnosti 27.08.2008 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 18.09.2008 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2009 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.02.2018 Typ Doručené
9a Výpis z obchodného registra 27.02.2018 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.02.2018 Typ Doručené
11 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 27.02.2018 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 14.03.2018 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prevodu 15.03.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 15.03.2021 Typ Doručené
13b Doklad o prevode 15.03.2021 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
15 Žiadosť o zápis prevodu 01.04.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 01.04.2021 Typ Doručené
15b Doklad o prevode 01.04.2021 Typ Doručené
16 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 659-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.03.2018 WAGON SERVICE travel s.r.o. WAGON SERVICE travel s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku