Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 658-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231897 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  658-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické siete; elektronické multimediálne informačné katalógy; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; dáta na magnetických a optických nosičoch.
35 - Pomoc pri vedení obchodnej činnosti; činnosť organizačných a ekonomických poradcov; poradenstvo obchodného manažmentu; obchodné poradenstvo správy dát; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora riadenia obchodných projektov patriacich do triedy 35; obchodné audity; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné odhady; obchodný manažment; prieskum obchodu a prieskum trhu; poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu; služby spracovania počítačových dát; služby obchodnej administratívy; služby v oblasti administratívnej správy; administratívne a kancelárske práce; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
36 - Sprostredkovanie poistenia; poistné zmluvy a ich uzatváranie; sporiace zmluvy; poskytovanie služieb pri zriaďovaní poistných zmlúv a sporiacich zmlúv; zmluvy o stavebnom sporení; dôchodkové pripoistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; sprostredkovanie (maklérstvo); činnosť finančných poradcov; finančné služby prevodu kapitálu; finančné odhady; sprostredkovanie služieb patriacich do triedy 36; deblokácia a kapitalizácia pohľadávok; prevencia vzniku pohľadávok; odkupovanie pohľadávok; inkasná činnosť; správa portfólia pohľadávok; sprostredkovanie finančných operácií; poradenská činnosť v oblasti finančných služieb; inkaso pohľadávok; sprostredkovanie pohľadávok; faktoring; zaisťovacie služby patriace do triedy 36. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.02, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.10, 27.05.15, 18.07.01, 27.03.15, 27.99.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Klikpojisteni.cz, s.r.o.; Sokolovská 371/1, 186 00 Praha; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2018 09/2018 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 14.04.2021 07/2021 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 14.04.2021 07/2021 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.05.2021 10/2021 PC3M
 
POZ 658-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 658-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 12.04.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.04.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.08.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 24.10.2011 Typ Doručené
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.10.2011 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 26.10.2011 Typ Doručené
8a Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.10.2011 Typ Doručené
8b Plná moc 26.10.2011 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 02.11.2011 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.06.2018 Typ Doručené
11a Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 20.06.2018 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.06.2018 Typ Doručené
12a Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.06.2018 Typ Doručené
13a Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 20.06.2018 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2018 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.08.2020 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis prechodu 16.02.2021 Typ Doručené
16a Plná moc 16.02.2021 Typ Doručené
16b Doklad o prechode 16.02.2021 Typ Doručené
16c Žiadosť o zápis prevodu 16.02.2021 Typ Doručené
16d Žiadosť o zápis prevodu 16.02.2021 Typ Doručené
16e Výpis z obchodného registra 16.02.2021 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku 25.02.2021 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.03.2021 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2021 Typ Platba
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.03.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2021 Typ Odoslané
22 dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2021 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis prechodu 24.03.2021 Typ Doručené
23a Doklad o prechode 24.03.2021 Typ Doručené
23b Plná moc 24.03.2021 Typ Doručené
24 vyžiadanie poplatku 09.04.2021 Typ Odoslané
25 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.04.2021 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 658-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.07.2018 Klikpojisteni.cz, a.s. Click Insurance a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 17.07.2018 Belička Ivan, Ing. BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
3 Prevod majiteľa 18.03.2021 Klikpojisteni.cz, s.r.o. Klikpojisteni.cz, a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.03.2021 Belička Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 04.05.2021 Klikpojisteni.cz, s.r.o. Klikpojisteni.cz, s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2021 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku