Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65773
(111)  Číslo ochrannej známky  178455 
(151)  Dátum zápisu  20.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.01.2022 
(210)  Číslo prihlášky  65773 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.01.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso.
30 - Chlieb.
32 - Nealkoholické nápoje.
42 - Reštauračné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  WHOPPER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Burger King Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Florida; 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 8/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 2/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 4/2002 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.12.2008 12/2008 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.10.2011 10/2011 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 27.07.2022 14/2022 ND3M
 
POZ 65773
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.01.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2008 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.07.2011 149,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 24.06.2022 206,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65773
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Spis Praha Typ Doručené
Plná moc 08.01.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.10.1994 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.11.1994 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.09.1996 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 12.09.1996 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.10.1996 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.10.1996 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.12.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 05.12.1996 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 08.01.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.01.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.07.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2022 Typ Odoslané
POZ 65773
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2008 Burger King Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Florida BURGER KING CORPORATION
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku