Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65752
(111)  Číslo ochrannej známky  179105 
(151)  Dátum zápisu  19.12.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.01.2012 
(210)  Číslo prihlášky  65752 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.01.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 09, 19, 20, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Výrobky celkom alebo čiastočne z kovu - prefabrikované stavebné diely pre hĺbkové, vodné, odvodňovacie, cestné stavby, stavby chodníkov, pojazdné dráhy, záhradné stavby, vidiecke, hospodárske, plavárenské, športoviskové, ihriskové, pivničné, bunkrové a energetické stavby ako špeciálne stavby chemického, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu a pre oblasť "Urob si sám"; celkom alebo čiastočne z kovu, pozostávajúce z nátokovej a ponornej skrine, medzinádrže, skrinky odkvapových spádových rúrok, prefabrikované revízne šachty, rošty, mreže, kryty (poklopy), dierované dosky, uzatvorené kryty (poklopy) na kanály a odpadové diely, ako na revízne šachty, dosky stajňových podláh, sitá a hrablice na zachytávanie nečistôt, štrbinové podlahy prefabrikované, hnojnicové kanály pre dobytčie stajne, stajňové pivničné a garážové okná, ako prefabrikované betónové podokenné dosky na tieto okná, prefabrikované pivničné svetlíky s príslušnými krycími roštami, okenné mreže, lemovacie kusy a obrubníky, nosníky, guľové nárazníky, prefabrikované žľaby na zachytenie piesku so zákrytovými sitami na jamy, stavebné diely na zhotovenie vodnej priekopy na prekážkový beh, upevňovacie diely na spevnenie hrán umelých trávnikov, rastlinné a kvetinové skrinky, prefabrikované dosky okolo stromov, vlajkové piliere, mreže a schránky (nádoby) na nečistoty, prefabrikované debniace diely pre betónové stavby, ako prefabrikované konštrukčné diely pre výškové stavby, hlbinné stavby, prefabrikované konštrukčné diely.
07 - Pojazdné dráhy.
09 - Konštrukčné diely pre strojárstvo a konštrukciu elektrických a prístrojových zariadení.
19 - Výrobky celkom alebo čiastočne z minerálnych stavebnín ako z cementového betónu, betónu na báze plastu a čiastočne zo syntetických a prírodných materiálov, ako plast, guma alebo náhrada gumy, kamenina, porcelán, sklo, prefabrikované stavebné diely pre hĺbkové, vodné, odvodňovacie, cestné stavby, stavby chodníkov, záhradné stavby, vidiecke, hospodárske, plavárenské, športoviskové, ihriskové, pivničné, bunkrové a energetické stavby, najmä špeciálne stavby chemického, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu a pre oblasť "Urob si sám"; celkom alebo čiastočne z minerálnych stavebnín ako cementobetón, betón na báze plastu a celkom alebo čiastočne zo syntetických a prírodných materiálov, ako plast, guma a náhrada gumy, kamenina, porcelán, sklo, pozostávajúce z nátokovej a ponornej skrine, medzinádrže, skrinky odkvapových spádových rúrok, prefabrikované revízne šachty, mreže, kryty (poklopy), dierované dosky, uzatvorené kryty (poklopy) na kanály a odpadové diely, najmä pre revízne šachty, dosky stajňových podláh, sitá a hrablice na zachytávanie nečistôt, štrbinové podlahy prefabrikované, hnojnicové kanály pre dobytčie stajne, stajňové, pivničné a garážové okná, ako prefabrikované betónové podokenné dosky na tieto okná, prefabrikované pivničné svetlíky s príslušnými krycími roštami, okenné mreže, lemovacie kusy a obrubníky, nosníky, prefabrikované žľaby na zachytenie piesku so zákrytovými sitami na jamy, stavebné diely na zhotovenie vodnej priekopy na prekážkový beh, upevňovacie diely na spevnenie hrán umelých trávnikov, rastlinné a kvetinové skrinky (nádoby), prefabrikované dosky okolo stromov, mreže, prefabrikované debniace diely pre betónové stavby, ako prefabrikované konštrukčné diely pre výškové stavby, hlbinné stavby, strojárstvo a konštrukciu elektrických a prístrojových zariadení v tvare liatinových, striekaných a extrudovaných dielov.
20 - Výrobky celkom alebo čiastočne zo syntetických materiálov, ako plast, najmä rastlinné a kvetinové skrinky (nádoby), dosky okolo stromov, vlajkové piliere, mreže a schránky (koše) na nečistoty.
21 - Korytá, korytové misy, napájacie žľaby, napájadlá, rošty, výrobky celkom alebo čiastočne z porcelánu a skla, najmä rastlinné a kvetinové skrinky (nádoby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ACO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ACO Severin Ahlmann GmbH and Co.KG; Am Ahlmannkai, Rendsburg; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.01.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1997 09/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.1998 03/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 04/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 65752
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65752
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.10.1994 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.11.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 Plná moc 22.02.1995 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.09.1996 Typ Odoslané
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.10.1996 Typ Doručené
8 Žiadosť o informáciu 18.10.1996 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.11.1996 Typ Odoslané
10 všeobecný referátnik 04.11.1996 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 22.11.1996 Typ Doručené
12 Žiadosť o informáciu 15.04.1997 Typ Doručené
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.04.1997 Typ Odoslané
14 Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.06.1997 Typ Doručené
15 Žiadosť o informáciu 20.06.1997 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 27.06.1997 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.1997 Typ Interné listy
18 Žiadosť o informáciu 15.07.1997 Typ Doručené
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.01.1998 Typ Odoslané
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.10.2001 Typ Doručené
21 Plná moc 19.10.2001 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.10.2001 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2011 Typ Platba
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.08.2011 Typ Doručené
26 40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.09.2011 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
28 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.05.2021 Typ Doručené
29 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.11.2021 Typ Doručené
29a Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.12.2021 Typ Odoslané
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.12.2021 Typ Platba
POZ 65752
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku