Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65751
(111)  Číslo ochrannej známky  177425 
(151)  Dátum zápisu  22.01.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.01.2012 
(210)  Číslo prihlášky  65751 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.01.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.04.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Automobily a ostatné vozidlá na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu, časti a zariadenia na uvedené výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA; No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  07.01.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.01.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.04.1997 4/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 1/2012 ND3M
 
POZ 65751
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.12.2001 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.11.2011 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65751
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
Rozhodnutie Typ Doručené
Rozhodnutie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Doklad Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.10.1994 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 29.01.1996 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 14.03.1996 Typ Doručené
Plná moc 04.04.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 22.01.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.03.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 28.11.2001 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.11.2001 Typ Doručené
Plná moc 07.12.2001 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.12.2001 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 22.03.2002 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.05.2002 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.11.2011 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.11.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.05.2021 Typ Doručené
POZ 65751
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku