Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65750
(111)  Číslo ochrannej známky  176736 
(151)  Dátum zápisu  02.04.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.01.2012 
(210)  Číslo prihlášky  65750 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.01.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, najmä tlačový; kopírovací, ilustračný a časopisový papier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Norske Skog AS; Karenslyst allé 49, N-0279 Oslo; NO 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  07.01.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.01.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.1996 7/1996 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2001 12/2001 PC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2001 12/2001 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 3/2002 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 3/2012 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2019 2/2019 PC3M
 
POZ 65750
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2000 600,00 SKK
F0021 Poplatok 25.10.2000 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.08.2001 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.01.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2018 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65750
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.03.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.03.1995 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 20.03.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2000 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2000 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.10.2000 Typ Platba
F0021 Poplatok 30.10.2000 Typ Platba
Plná moc 16.03.2001 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 11.04.2001 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.05.2001 Typ Doručené
Doklad 22.06.2001 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 07.08.2001 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 08.08.2001 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.08.2001 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2001 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.01.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 14.11.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 14.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.11.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.05.2021 Typ Doručené
POZ 65750
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.09.2001 Norske Skogindustrier ASA Saugbrugsforeningen AS
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.09.2001 Norske Skogindustrier ASA Norske Skogindustrier ASA
3 Prevod majiteľa 11.12.2018 Norske Skog AS Norske Skogindustrier ASA
4 Zápis alebo zmena zástupcu 11.12.2018 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku