Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65650
(111)  Číslo ochrannej známky  174337 
(151)  Dátum zápisu  27.04.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65650 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.07.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické výrobky, lekárske náplasti, reumatické želé a reumatické masti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ABC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BEIERSDORF AG; Unnastrasse 48, 20253 Hamburg; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.07.1995 07/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 04/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 65650
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65650
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 17.09.1993 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.11.1993 Typ Platba
3 Osvedčenie 27.05.1994 Typ Doručené
4 Spis Praha Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.1994 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.10.1994 Typ Doručené
7 F0001 Popl. za lehotu 31.10.1994 Typ Platba
8 Doklad o používaní OZ 28.11.1994 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 03.01.1995 Typ Interné listy
10 Osvedčenie Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.07.2001 Typ Doručené
11a Plná moc 23.07.2001 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.07.2001 Typ Platba
13 36 Poplatok 06.08.2001 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.10.2011 Typ Platba
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.10.2011 Typ Doručené
16a Plná moc 06.10.2011 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené
POZ 65650
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.01.2002 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku