Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65647
(111)  Číslo ochrannej známky  172470 
(151)  Dátum zápisu  24.05.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65647 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.08.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Zmrzliny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZAPP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilever IP Holdings B.V.; Weena 455, 3013 AL Rotterdam; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.08.1994 08/1994 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.05.2002 05/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 10.03.2021 05/2021 PC3M
 
POZ 65647
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
12 F0003 Popl. za obnovu 11.01.2001 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65647
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 12.07.1993 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.09.1993 Typ Platba
3 Osvedčenie Typ Doručené
4 Spis Praha 30.12.1991 Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie POZ 07.03.1994 Typ Interné listy
6 Osvedčenie 14.04.1994 Typ Doručené
7 Osvedčenie 14.04.1994 Typ Doručené
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Oznámenie 21.12.2000 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu 21.12.2000 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu 04.01.2001 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.01.2002 Typ Doručené
13a Plná moc 22.01.2002 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2002 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2002 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.01.2011 Typ Platba
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.01.2011 Typ Doručené
18 Žiadosť o vrátenie poplatku 27.01.2011 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
20 rozhodnutie o vrátení preplatku 25.02.2011 Typ Odoslané
21 vnútrospisový list 10.03.2011 Typ Interné listy
22 Žiadosť o zápis prevodu 01.02.2021 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 01.02.2021 Typ Doručené
22b Plná moc 01.02.2021 Typ Doručené
22c Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
22d Sprievodný list 01.02.2021 Typ Doručené
23 Doplnenie materiálov 02.02.2021 Typ Doručené
23a Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2021 Typ Platba
25 Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
25b Plná moc 08.02.2021 Typ Doručené
25c Doklad o prevode 08.02.2021 Typ Doručené
25d Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2021 Typ Odoslané
27 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené
POZ 65647
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 14.02.2002 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
2 Prevod majiteľa 22.02.2021 Unilever IP Holdings B.V. UNILEVER N. V.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 22.02.2021 Čermák Jiří, JUDr. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku