Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65626
(111)  Číslo ochrannej známky  175035 
(151)  Dátum zápisu  23.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65626 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 06, 07, 09, 11, 31, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (6,7,9,11,31,35,42) Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo k nim, hlavne pre agropotravinársky komplex, ako šrotovníky, lisy, miešačky, stacionárne a mobilné výrobne kŕmnych zmesí a krmív; zariadenia na priemyselný mikrovlnný ohrev, prístroje na odber a analýzu vzoriek; drviče odpadov; výrobné, inžinierske a obchodné projekty v oblasti strojárstva a spracovania hmôt, biotechnológie a poľnohospodárstva, najmä so zreteľom na použitie priemyselného mikrovlnného ohrevu, výskumnej vývojovej činnosti s týmto komplexom strojov, zariadeniami a technológiami súvisiacimi, služby laboratórne a testové; biologický servis a služby propagačné, publikačné, odbytové, poradenské, dílerské, súvisiace s agropotravinárskym komplexom, krmivá a živé zvieratá.
06 - Neuvedené
07 - Neuvedené
09 - Neuvedené
11 - Neuvedené
31 - Neuvedené
35 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ROmiLL, spol.s r.o.; Tkalcovská 799/14, 602 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 09/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 04/2002 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.03.2012 03/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
 
POZ 65626
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65626
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 30.12.1991 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.03.1994 Typ Platba
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.03.1994 Typ Doručené
4 Spis Praha Typ Doručené
5 p.na dodatok Typ Interné listy
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.11.1994 Typ Doručené
7 F0021 Poplatok 10.11.1994 Typ Platba
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.12.1994 Typ Odoslané
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.12.1994 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 11.04.1995 Typ Interné listy
11 Osvedčenie Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.12.2001 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.12.2001 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2011 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 19.12.2011 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.12.2011 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2011 Typ Doručené
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.01.2012 Typ Platba
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.01.2012 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené
POZ 65626
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.01.2012 ROmiLL, spol.s r.o. ROmiLL, spol.s r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku