Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65615
(111)  Číslo ochrannej známky  172516 
(151)  Dátum zápisu  26.05.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65615 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.08.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (35,37,38,41,42) Lízing a prenájom písacích strojov, kopírovacích strojov, registračných pokladníc, kancelárskych strojov; spracovanie dát, import a export, opravy hodiniek a registračných hodín, hudobných nástrojov, údržba a oprava kancelárskych strojov, telekomunikačných zariadení, počítačov, fotografických prístrojov, filmových kamier, lízing a prenájom telefónnych a faxových aparatúr, lízing a prenájom hudobných prístrojov, kníh, nahraných hudobných pások, nahraných videopások, filmov, filmových kamier a ich príslušenstva, televíznych prístrojov, vedenie hudobných škôl, prenájom nahrávacích štúdií, navrhovanie, programovanie a údržba programov do počítačov, navrhovanie, výroba a údržba počítačov, lízing a prenájom počítačov, sociálne služby pre zamestnancov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CASIO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.); 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.08.1994 8/1994 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.04.2002 4/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 4/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2011 11/2011 ND3M
 
POZ 65615
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65615
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Osvedčenie Typ Doručené
2 Spis Praha 27.12.1991 Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.1994 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.03.1994 Typ Doručené
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.04.1994 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 20.04.1994 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.04.1994 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2001 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.12.2001 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2001 Typ Platba
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.12.2001 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.08.2011 Typ Platba
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.08.2011 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 65615
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2002 Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd)
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku