Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65387
(111)  Číslo ochrannej známky  177073 
(151)  Dátum zápisu  16.09.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  65387 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.12.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické výrobky na terapeutické liečenie neurologických ťažkostí a svalovej dystónie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BOTOX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALLERGAN, INC.; 2525 Dupont Drive, Irvine, California 92715; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.12.1996 12/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 06/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 65387
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65387
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 12.12.1991 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.10.1994 Typ Odoslané
3 Plná moc 19.12.1996 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.1995 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.05.1995 Typ Doručené
7 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.07.1995 Typ Doručené
9 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
10 Plná moc 30.08.1995 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
12 Osvedčenie Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.03.2001 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.03.2001 Typ Doručené
15 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.04.2001 Typ Platba
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.04.2001 Typ Platba
17 odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu zápisu zástupcu OZ 08.02.2002 Typ Odoslané
18 Výpoveď plnej moci 26.03.2002 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.04.2011 Typ Platba
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.04.2011 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.04.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Typ Doručené
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2021 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 65387
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2002 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.03.2002 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku