Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65309
(111)  Číslo ochrannej známky  172572 
(151)  Dátum zápisu  01.07.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  65309 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.10.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier a výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; tovar knihársky; fotografie; písacie potreby; kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; učebné a školské potreby a pomôcky; hracie karty; tlačiarenské písmená; štočky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Isola A/S; 3945 Eidanger; NO 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.10.1994 10/1994 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 65309
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
9 F0003 Popl. za obnovu 28.12.2000 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65309
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 17.08.1993 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.11.1993 Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 Vyjadrenie označenia 29.04.1994 Typ Doručené
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.04.1994 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 31.03.1994 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu 18.12.2000 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.11.2011 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.12.2011 Typ Platba
13 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 20.01.2012 Typ Odoslané
14 Plná moc 18.01.2012 Typ Doručené
14a Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2012 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.02.2012 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.04.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2021 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.11.2021 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 65309
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 20.02.2012 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku