Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65220
(111)  Číslo ochrannej známky  179643 
(151)  Dátum zápisu  12.02.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65220 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Čistiace, leštiace a bieliace prípravky na automobily. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  REX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Werner & Mertz, GmbH; Rheinallee 96, D-55120 Mainz; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.1998 5/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 3/2002 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 65220
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
14 F0003 Popl. za obnovu 08.02.2001 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65220
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.1997 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.02.1997 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.05.1997 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 12.06.1997 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
7 F0021 Poplatok Typ Platba
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.1997 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 22.07.1997 Typ Doručené
10 výsledok rešerše 28.07.1997 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie POZ 18.08.1997 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.02.1998 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu 07.02.2001 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.09.2011 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.09.2011 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.09.2011 Typ Platba
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2011 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
21 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Typ Doručené
POZ 65220
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2011 Werner & Mertz, GmbH Werner & Mertz, GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku