Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65217
(111)  Číslo ochrannej známky  173247 
(151)  Dátum zápisu  21.12.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65217 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Šťavy a peny na báze ovocia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STARBURST 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WM Wrigley Jr. Company; 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.03.1995 03/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2009 05/2009 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2009 05/2009 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
 
POZ 65217
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65217
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Osvedčenie 21.06.1994 Typ Doručené
2 Plná moc 21.06.1994 Typ Doručené
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.07.1994 Typ Platba
4 Spis Praha Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie POZ 28.10.1994 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.11.2001 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.11.2001 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2009 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 22.01.2009 Typ Doručené
10b Plná moc 22.01.2009 Typ Doručené
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2009 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 22.01.2009 Typ Doručené
11b Plná moc 22.01.2009 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2009 Typ Platba
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2009 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2009 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.11.2011 Typ Doručené
15a Plná moc 02.11.2011 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.11.2011 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Typ Doručené
POZ 65217
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.03.2009 New Uno Holdings Corporation MARS, Inc.
2 Prevod majiteľa 27.03.2009 WM Wrigley Jr. Company New Uno Holdings Corporation
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.03.2009 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku