Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65180
(111)  Číslo ochrannej známky  174188 
(151)  Dátum zápisu  19.04.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65180 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  1991-15840 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.06.1991 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.07.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Osobné automobily, autobusy, nákladné vozidlá, mikrobusy, športové úžitkové vozidlá, výklopné automobily, motocykle, bicykle, pneumatiky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie  
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KIA MOTORS CORPORATION; 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.07.1995 07/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 09.05.2002 05/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 09.05.2002 05/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
 
POZ 65180
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65180
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 Osvedčenie 03.12.1991 Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.1994 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.01.1995 Typ Doručené
5 Osvedčenie 10.01.1995 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.01.1995 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie POZ 31.01.1995 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.06.2001 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.07.2001 Typ Platba
11 Plná moc 31.08.2001 Typ Doručené
12 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 14.01.2002 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.02.2002 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2002 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2002 Typ Odoslané
16 Žiadosť o opravu 04.07.2002 Typ Doručené
17 oprava dodatku k osvedčeniu 24.07.2002 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.11.2011 Typ Doručené
18a Plná moc 23.11.2011 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.11.2011 Typ Platba
20 Plná moc 07.12.2011 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
23a Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2021 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 65180
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.02.2002 KIA MOTORS CORPORATION KIA MOTORS CORPORATION
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku