Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65168
(111)  Číslo ochrannej známky  173709 
(151)  Dátum zápisu  09.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65168 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické výrobky na použitie v priemysle, hydraulické, obrábacie, chladiace a brúsne kvapaliny a prísady. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CALLINA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Houghton Technical, Corp.; 1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington, DE 19805; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 05/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.10.2005 10/2005 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2012 06/2012 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 06/2012 ND3M
 
POZ 65168
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65168
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Osvedčenie Typ Doručené
2 Spis Praha Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.1994 Typ Odoslané
4 Plná moc 14.04.1994 Typ Doručené
5 F0021 Poplatok 27.04.1994 Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie POZ 30.11.1994 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.10.2001 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.11.2001 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2005 Typ Doručené
11a Plná moc 29.06.2005 Typ Doručené
11b Doklad o prevode 29.06.2005 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 28.07.2005 Typ Odoslané
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2005 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2005 Typ Odoslané
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 01.12.2011 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 01.12.2011 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.12.2011 Typ Doručené
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.12.2011 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2011 Typ Platba
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2011 Typ Platba
21 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 18.01.2012 Typ Odoslané
22 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.03.2012 Typ Doručené
23 Odpoveď na správu úradu 12.04.2012 Typ Doručené
23a Plná moc 12.04.2012 Typ Doručené
23b Doklad o prevode 12.04.2012 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 65168
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.08.2005 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Shell International Petroleum Company Limited
2 Prevod majiteľa 26.04.2012 Houghton Technical, Corp. SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku