Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65166
(111)  Číslo ochrannej známky  172975 
(151)  Dátum zápisu  10.11.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65166 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.02.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, ďalej chemické výrobky určené pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; umelé živice, plastické hmoty v surovom stave (v prášku, v pastách alebo v tekutom stave); pôdne hnojivá prírodné a umelé; hasiace prostriedky; prostriedky na kalenie a na zváranie; chemické prostriedky na konzervovanie potravín; triesloviny, priemyselné spojivá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NORPOL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Reichhold AS; Ranvik Brygge 5/7, 3212 Sandefjord; NO 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.02.1995 02/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.11.2011 11/2011 ND3M
 
POZ 65166
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65166
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 03.12.1991 Typ Doručené
2 Osvedčenie Typ Doručené
3 Prevzatie zastúpenia 28.03.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 20.04.1994 Typ Platba
5 Plná moc 15.08.1994 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 18.08.1994 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2000 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
10 pokyn na zápis prevodu 22.09.2000 Typ Interné listy
11 dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2000 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.11.2001 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2001 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.07.2011 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.07.2011 Typ Platba
17 Plná moc 02.09.2011 Typ Doručené
17a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.09.2011 Typ Doručené
18 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.09.2011 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.10.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2021 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.10.2021 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Typ Platba
POZ 65166
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.09.2000 Reichhold AS JOTUN A/S
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.09.2011 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku