Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65129
(111)  Číslo ochrannej známky  175462 
(151)  Dátum zápisu  17.08.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  65129 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.11.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 07, 09, 12, 21, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (7,9,12,21,28) Príslušenstvo cestných motorových vozidiel, zapaľovacie a žeraviace sviečky a zapaľovacie systémy, zostavy, podzostavy a súčasti osobných a nákladných automobilov a špeciálnej techniky, zariadenia na technickú obsluhu dopravných prostriedkov, technická keramika, elektrotechnická keramika, potreby na športové rybárstvo.
07 - Neuvedené
09 - Neuvedené
12 - Neuvedené
21 - Neuvedené
28 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BRISK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BRISK Tábor, a. s.; Vožická 2068, 390 11 Tábor; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.1995 11/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 65129
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65129
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 02.12.1991 Typ Doručené
2 Osvedčenie 13.09.1993 Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.1994 Typ Odoslané
4 Prevzatie zastúpenia 05.12.1994 Typ Doručené
5 Osvedčenie 05.12.1994 Typ Doručené
6 Plná moc 21.12.1994 Typ Doručené
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.12.1994 Typ Platba
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.01.1995 Typ Odoslané
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.02.1995 Typ Doručené
10 F0021 Poplatok 23.01.1995 Typ Platba
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.02.1995 Typ Doručené
12 Doklad o podniku/podnikateľovi 27.02.1995 Typ Doručené
13 Žiadosť inde neuvedená 08.03.1995 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.1995 Typ Platba
15 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.05.1995 Typ Odoslané
16 Doklad 30.05.1995 Typ Doručené
17 pokyn na zverejnenie POZ 31.05.1995 Typ Interné listy
18 Osvedčenie Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.11.2001 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.12.2001 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
22 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 07.02.2005 Typ Doručené
23 sprievodný list k výpisu z registra OZ 15.02.2005 Typ Odoslané
24 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.09.2011 Typ Doručené
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.10.2011 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
27 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
28 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.08.2021 Typ Doručené
29 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 03.09.2021 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 65129
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku