Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65126
(111)  Číslo ochrannej známky  180288 
(151)  Dátum zápisu  20.04.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65126 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  14.01.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.07.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetika, parfumériový tovar.
14 - Predmety z drahých kovov, ich zliatin alebo z dublovaných kovov, najmä klenoty a šperky, bižutéria, hodinky.
18 - Výrobky z kože a náhradiek, najmä odevné doplnky, kožušiny, pánske a dámske kabely a kabelky, kožená galantéria všetkých druhov, kufre, dáždniky, slnečníky, palice.
23 - Nite.
24 - Tkaniny a textilný tovar zahrnutý v triede 24, posteľná bielizeň.
25 - Odevy a odevné súčasti vrátane športových, pletené vrchné ošatenie, bielizeň zahrnutá v triede 25, obuv a pokrývky hlavy.
26 - Čipky, výšivky, stuhy, šnúrky, gombíky, stláčacie gombíky, háčiky, zipsovacie uzávery, umelé kvety, leonský tovar.
28 - Tovar plážový a kúpací zahrnutý v triede 28.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s uvedenými výrobkami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.12, 26.11.13, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.; Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Doleček Rostislav, JUDr.; Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 14.01.1998 01/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.07.1998 07/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.10.2005 10/2005 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2007 03/2007 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.06.2017 06/2017 PC3M
 
POZ 65126
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65126
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.02.1994 Typ Doručené
2 Vyjadrenie označenia 23.02.1994 Typ Doručené
3 Doklad o podniku/podnikateľovi 23.02.1994 Typ Doručené
4 Doklad o prevode 23.02.1994 Typ Doručené
5 Plná moc 11.03.1994 Typ Doručené
6 Spis Praha 11.03.1994 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.1996 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.05.1997 Typ Platba
10 Odpoveď na správu úradu 25.09.1996 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.1997 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 18.02.1997 Typ Doručené
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.04.1997 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 20.05.1997 Typ Doručené
15 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.06.1997 Typ Odoslané
16 Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.07.1997 Typ Doručené
17 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.08.1997 Typ Odoslané
18 Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.09.1997 Typ Doručené
19 Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.10.1997 Typ Doručené
20 pokyn na zverejnenie POZ 07.10.1997 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.05.1998 Typ Odoslané
22 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.11.2001 Typ Doručené
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2001 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.07.2005 Typ Doručené
26 Žiadosť o opravu 10.08.2005 Typ Doručené
27 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2005 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2005 Typ Odoslané
29 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2006 Typ Doručené
29a Doklad o podniku/podnikateľovi 19.12.2006 Typ Doručené
29b Plná moc 19.12.2006 Typ Doručené
30 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2006 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Typ Odoslané
32 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Doručené
32a Plná moc 08.11.2011 Typ Doručené
33 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.11.2011 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
35 Žiadosť o zápis prevodu 23.01.2017 Typ Doručené
35a Doklad o prevode 23.01.2017 Typ Doručené
35b Plná moc 23.01.2017 Typ Doručené
36 vyžiadanie poplatku 06.03.2017 Typ Odoslané
37 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2017 Typ Platba
38 dodatok k osvedčeniu OZ 16.05.2017 Typ Odoslané
39 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 65126
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Dům módy, státní podnik
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.08.2005 VESTIN TRADE a. s. Dům módy, a.s.
2 Prevod majiteľa 03.01.2007 POTOMAC CFI s.r.o. VESTIN TRADE a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 03.01.2007 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
4 Prevod majiteľa 10.05.2017 Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. POTOMAC CFI s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 10.05.2017 Doleček Rostislav, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku