Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65075
(111)  Číslo ochrannej známky  176132 
(151)  Dátum zápisu  15.11.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  65075 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.02.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 05, 29, 30, 31, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (5,29,30,31,32) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých, náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie a na odtlačky zubov, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky, mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná, sušená a varená zelenina a ovocie, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky, konzervované potraviny, zelenina naložená v octe, káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a obilné výrobky určené na ľudskú výživu, ovsené vločky, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad, výrobky poľnohospodárske a záhradnícke, surové obilniny neupravené na ľudskú výživu, všeobecné poľnohospodárske produkty, ktoré neboli podrobené žiadnej úprave, produkty lesnícke vrátane nespracovaného dreva, semená, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, slad, pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
05 - Neuvedené
29 - Neuvedené
30 - Neuvedené
31 - Neuvedené
32 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DAIM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB; Smedbyvägen 8, 194 86 Upplands Väsby; SE 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 02/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2010 01/2010 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.12.2021 23/2021 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 65075
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65075
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Osvedčenie 02.11.1993 Typ Doručené
2 Spis Praha 28.11.1991 Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.1994 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.12.1994 Typ Doručené
5 Plná moc 19.12.1994 Typ Doručené
6 Doklad 19.12.1994 Typ Doručené
7 Osvedčenie 19.12.1994 Typ Doručené
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.01.1995 Typ Platba
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.02.1995 Typ Odoslané
10 Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.03.1995 Typ Doručené
11 Doklad 23.05.1995 Typ Doručené
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.1995 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 09.06.1995 Typ Doručené
14 pokyn na zverejnenie POZ 25.09.1995 Typ Interné listy
15 Osvedčenie Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.08.1999 Typ Doručené
17 F0021 Poplatok Typ Platba
18 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 27.12.1999 Typ Doručené
19 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia Typ Platba
20 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 24.01.2000 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.01.2000 Typ Doručené
22 výsledok prieskumu žiadosti o licenciu 03.04.2000 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zmenu adresy 29.05.2000 Typ Doručené
24 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
26 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 03.07.2000 Typ Interné listy
27 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 03.07.2000 Typ Interné listy
28 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 03.07.2000 Typ Interné listy
29 pokyn na zápis licencie 03.07.2000 Typ Interné listy
30 dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
31 dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
32 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.08.2001 Typ Doručené
33 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.08.2001 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
35 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2009 Typ Doručené
35a Doklad o prevode 08.10.2009 Typ Doručené
35b Plná moc 08.10.2009 Typ Doručené
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2009 Typ Platba
37 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2009 Typ Odoslané
38 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.01.2011 Typ Doručené
39 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.02.2011 Typ Platba
40 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 23.03.2011 Typ Odoslané
41 Odpoveď na správu úradu 20.05.2011 Typ Doručené
41a Plná moc 20.05.2011 Typ Doručené
42 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
43 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
44 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.10.2021 Typ Doručené
44a Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
45 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2021 Typ Doručené
46 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2021 Typ Platba
47 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.10.2021 Typ Odoslané
48 40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.10.2021 Typ Platba
49 všeobecný referátnik 28.10.2021 Typ Odoslané
50 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.11.2021 Typ Doručené
50a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
51 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 65075
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa FREIA MARABOU SUCHARD AS
KRAFT FREIA MARABOU NORDEN AS
KRAFT FOODS AS
1 Prevod majiteľa 10.11.2009 Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB c/o Kraft Foods Sverige AB KRAFT FOODS AS
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.11.2009 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.11.2021 Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB c/o Kraft Foods Sverige AB
4 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku