Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65071
(111)  Číslo ochrannej známky  173317 
(151)  Dátum zápisu  23.12.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  65071 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Pracie a bieliace prípravky a iné látky na pranie, prípravky čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsne, výrobky na umývanie riadu, mydlá, výrobky voňavkárske, éterické oleje, kozmetika, vodičky na vlasy, zubné pasty, prášky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FAIRY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Procter & Gamble Limited; The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  Štros David, JUDr., AK Štros Kusák; Panenská 29, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.03.1995 03/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.03.2002 03/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 65071
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65071
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.1994 Typ Odoslané
3 Plná moc 28.07.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.08.1994 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 24.10.1994 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.03.2001 Typ Doručené
7a Plná moc 16.03.2001 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.03.2001 Typ Platba
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2001 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2001 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 11.10.2011 Typ Doručené
12a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.10.2011 Typ Doručené
12b Oznámenie 11.10.2011 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.10.2011 Typ Doručené
13a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.10.2011 Typ Doručené
13b Oznámenie 17.10.2011 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.10.2011 Typ Platba
15 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.10.2011 Typ Platba
16 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 02.12.2011 Typ Odoslané
17 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 02.12.2011 Typ Odoslané
18 Plná moc 08.02.2012 Typ Doručené
19 Plná moc 13.02.2012 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
21 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2021 Typ Doručené
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.11.2021 Typ Platba
24 Doplnenie materiálov 16.11.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 65071
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.01.2002 Procter & Gamble Limited Procter & Gamble Limited
2 Zápis alebo zmena zástupcu 23.02.2012 Štros David, JUDr., AK Štros Kusák Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku