Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 65038
(111)  Číslo ochrannej známky  173711 
(151)  Dátum zápisu  09.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  65038 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické pre deti a na lekárske účely, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov, antiparazitné látky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CRIXIVAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 05/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.03.2002 03/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 05.03.2002 03/2002 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.04.2010 04/2010 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2012 09/2012 PC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.11.2012 11/2012 TC3M
 
POZ 65038
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 65038
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 27.11.1991 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.1994 Typ Odoslané
3 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.07.1994 Typ Doručené
4 F0001 Popl. za lehotu 23.08.1994 Typ Platba
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.10.1994 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.10.1994 Typ Platba
7 Plná moc 25.10.1994 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 28.11.1994 Typ Interné listy
9 Osvedčenie Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2001 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.03.2001 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.03.2001 Typ Platba
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.03.2001 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2002 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2010 Typ Doručené
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.01.2010 Typ Platba
17 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 20.01.2010 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 18.01.2010 Typ Doručené
18a Doklad o zmene 18.01.2010 Typ Doručené
18b Plná moc 18.01.2010 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 11.03.2010 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 04.02.2010 Typ Doručené
20a Doklad o zmene 04.02.2010 Typ Doručené
20b Plná moc 04.02.2010 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.11.2011 Typ Doručené
21a Plná moc 23.11.2011 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.11.2011 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
24 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.06.2012 Typ Doručené
24a Doklad o prevode/prechode 18.06.2012 Typ Doručené
25 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2012 Typ Platba
26 Doklad o prevode/prechode 09.07.2012 Typ Doručené
26a Plná moc 09.07.2012 Typ Doručené
26b Sprievodný list 09.07.2012 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2012 Typ Doručené
28a Plná moc 19.07.2012 Typ Doručené
28b Doklad 19.07.2012 Typ Doručené
29 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.07.2012 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
31 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
POZ 65038
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.01.2002 Merck & Co., Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey Merck & Co., Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2010 Merck Sharp & Dohme Corp. Merck & Co., Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey
3 Prevod majiteľa 16.07.2012 Schering Corporation Merck Sharp & Dohme Corp.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 16.07.2012 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.09.2012 Merck Sharp & Dohme Corp. Schering Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku