Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64971
(111)  Číslo ochrannej známky  177803 
(151)  Dátum zápisu  24.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64971 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 06, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov patriace do triedy 6; rudy; nekovové stavebné materiály, a to najmä drevo ako polotovar, napr. trámy, fošne, dosky, dyhy, stavebné sklo, napr. dlaždice a kachličky, nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky; mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, kávové, kakaové a čokoládové nápoje, múka a výrobky z oblilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad; poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov, zápalky; sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom slad, pivo, alkoholické nápoje a s tovarom citovaným v uvedených triedach, distribúcia tovarov; investičná činnosť v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, cestovného ruchu; služby v oblasti cestovného ruchu, a to poskytovanie stravy, nápojov a ubytovania.
06 - Neuvedené
19 - Neuvedené
29 - Neuvedené
30 - Neuvedené
31 - Neuvedené
32 - Neuvedené
34 - Neuvedené
35 - Neuvedené
36 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KON - RAD spol. s r. o.; Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  683038 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  26. 11. 1997 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CZ; DE; FR; GB; HU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 05/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 04/2002 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.01.2005 01/2005 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
5 Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 02.04.2019 04/2019 MG3M
6 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 64971
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64971
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 Žiadosť o pokračovanie v konaní 28.06.1995 Typ Doručené
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.02.1997 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 F0021 Poplatok Typ Platba
6 výsledok rešerše 19.02.1997 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.02.1997 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.09.1997 Typ Doručené
10 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ Typ Platba
11 Žiad. do OMPI o MZ 25.09.1997 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku v CHF 06.11.1997 Typ Odoslané
13 sprievodný list do OMPI 21.11.1997 Typ Odoslané
14 Avízo o platbe CHF 01.12.1997 Typ Doručené
15 Notifikácia z OMPI 23.12.1997 Typ Doručené
16 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
17 dodatok k osvedčeniu OZ 11.03.1998 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zmenu adresy 02.03.1998 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 27.05.1998 Typ Odoslané
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
21 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 17.06.1998 Typ Interné listy
22 dodatok k osvedčeniu OZ 25.06.1998 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zmenu adresy 07.08.1998 Typ Doručené
24 F0021 Poplatok Typ Platba
25 Žiad. do OMPI o zápis zmeny Typ Odoslané
26 vyžiadanie poplatku v CHF 15.12.1998 Typ Odoslané
27 Avízo o platbe CHF 15.01.1999 Typ Doručené
28 sprievodný list do OMPI 20.01.1999 Typ Odoslané
29 Notifikácia z OMPI 03.03.1999 Typ Doručené
30 Rozhodnutie k MOZ 10.09.1999 Typ Doručené
31 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2001 Typ Doručené
32 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.07.2001 Typ Doručené
33 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.09.2001 Typ Platba
34 vyžiadanie poplatku 14.01.2002 Typ Odoslané
35 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2002 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
37 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2004 Typ Doručené
37a Plná moc 23.09.2004 Typ Doručené
37b Doklad o podniku/podnikateľovi 23.09.2004 Typ Doručené
38 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2004 Typ Platba
39 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2004 Typ Odoslané
40 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.05.2007 Typ Doručené
40a Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 29.05.2007 Typ Doručené
41 33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 29.06.2007 Typ Platba
42 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.06.2007 Typ Platba
43 Žiadosť do OMPI o obnovu 28.08.2007 Typ Odoslané
44 vyžiadanie poplatku v CHF 28.08.2007 Typ Odoslané
45 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 28.08.2007 Typ Odoslané
46 vyžiadanie poplatku v CHF 28.08.2007 Typ Odoslané
47 sprievodný list do OMPI 28.08.2007 Typ Odoslané
48 Notifikácia z OMPI 20.11.2007 Typ Doručené
49 Notifikácia z OMPI 19.12.2007 Typ Doručené
50 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.10.2011 Typ Doručené
51 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.10.2011 Typ Odoslané
52 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.11.2011 Typ Platba
53 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
54 Návrh na zrušenie ochrannej známky 27.11.2014 Typ Doručené
55 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 15.12.2014 Typ Odoslané
56 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 15.12.2014 Typ Odoslané
57 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 15.12.2014 Typ Odoslané
58 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 29.12.2014 Typ Platba
59 41 Poplatok - kaucia 29.12.2014 Typ Platba
60 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 29.12.2014 Typ Doručené
61 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 14.01.2015 Typ Odoslané
62 Žiadosť inde neuvedená 17.03.2015 Typ Doručené
63 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.03.2015 Typ Doručené
64 všeobecný referátnik 23.03.2015 Typ Odoslané
65 výsledok prieskumu žiadosti o zúženie ZTS 25.03.2015 Typ Odoslané
66 Odpoveď na správu úradu 02.04.2015 Typ Doručené
67 Odpoveď na správu úradu 08.04.2015 Typ Doručené
67a Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.04.2015 Typ Doručené
68 Žiadosť inde neuvedená 08.04.2015 Typ Doručené
69 Odpoveď na správu úradu 07.04.2015 Typ Doručené
70 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 18.06.2015 Typ Doručené
71 Žiadosť inde neuvedená 01.07.2015 Typ Doručené
72 Žiadosť inde neuvedená 20.07.2015 Typ Doručené
72a Plná moc 20.07.2015 Typ Doručené
73 zaslanie vyjadrenia protistrany 10.08.2015 Typ Odoslané
74 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 19.10.2015 Typ Doručené
75 všeobecný referátnik 11.11.2015 Typ Odoslané
76 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 19.10.2015 Typ Doručené
77 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
78 menovanie, zvolanie komisie 14.12.2015 Typ Interné listy
79 protokol o rokovaní komisie 14.12.2015 Typ Interné listy
80 protokol o hlasovaní komisie 14.12.2015 Typ Interné listy
81 rozhodnutie o čiastočnom zrušení OZ 17.12.2015 Typ Odoslané
82 Podanie rozkladu 19.01.2016 Typ Doručené
83 záznam z nahliadnutia do spisu 22.01.2016 Typ Interné listy
84 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.01.2016 Typ Doručené
85 Rozklad 16.02.2016 Typ Doručené
85a Žiadosť inde neuvedená 16.02.2016 Typ Doručené
86 Odôvodnenie rozkladu 17.02.2016 Typ Doručené
86a Dôkazy odôvodňujúce rozklad 17.02.2016 Typ Doručené
87 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 23.02.2016 Typ Odoslané
88 predkladacia správa k rozkladu 22.02.2016 Typ Interné listy
89 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 09.03.2016 Typ Doručené
89a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.03.2016 Typ Doručené
90 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 16.03.2016 Typ Platba
91 výsledok prieskumu žiadosti o zúženie ZTS 13.05.2016 Typ Odoslané
92 Žiadosť inde neuvedená 27.06.2016 Typ Doručené
93 všeobecný referátnik 06.07.2016 Typ Odoslané
94 Odpoveď na správu úradu 18.07.2016 Typ Doručené
95 Výpoveď plnej moci 26.08.2016 Typ Doručené
96 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.09.2016 Typ Doručené
96a Plná moc 05.09.2016 Typ Doručené
97 Oznámenie 05.09.2016 Typ Doručené
97a Plná moc 05.09.2016 Typ Doručené
98 všeobecný referátnik 04.11.2016 Typ Odoslané
99 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
100 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 30.11.2016 Typ Odoslané
101 Podanie rozkladu 28.12.2016 Typ Doručené
102 predkladacia správa k rozkladu 11.01.2017 Typ Interné listy
103 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 12.01.2017 Typ Odoslané
104 všeobecný referátnik 03.03.2017 Typ Odoslané
105 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 21.09.2017 Typ Interné listy
106 protokol o rokovaní komisie 21.09.2017 Typ Interné listy
107 protokol o hlasovaní komisie 22.09.2017 Typ Interné listy
108 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 26.09.2017 Typ Odoslané
109 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.11.2017 Typ Odoslané
110 Notifikácia z OMPI 14.12.2017 Typ Doručené
111 Výzva na vyjadrenie k žalobe 26.01.2018 Typ Doručené
111a Sprievodný list 26.01.2018 Typ Doručené
111b Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
111c Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
111d Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
111e Plná moc 26.01.2018 Typ Doručené
111f Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
111g Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
111h Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
111i Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
111j Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
111k Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
111l Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
111m Príloha inde neuvedená 26.01.2018 Typ Doručené
112 Žiadosť o zaslanie spisu na súd 26.01.2018 Typ Doručené
113 Vyjadrenie k rozkladu 31.01.2018 Typ Doručené
113a Príloha inde neuvedená 31.01.2018 Typ Doručené
114 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 08.02.2018 Typ Odoslané
115 Žiadosť inde neuvedená 12.02.2018 Typ Doručené
116 všeobecný referátnik 15.02.2018 Typ Odoslané
117 všeobecný referátnik 15.02.2018 Typ Odoslané
118 Oznámenie 26.02.2018 Typ Doručené
119 Žiadosť inde neuvedená 09.03.2018 Typ Doručené
119a Sprievodný list 09.03.2018 Typ Doručené
120 Oznámenie 10.03.2018 Typ Doručené
120a Príloha inde neuvedená 10.03.2018 Typ Doručené
120b Príloha inde neuvedená 10.03.2018 Typ Doručené
120c Príloha inde neuvedená 10.03.2018 Typ Doručené
120d Príloha inde neuvedená 10.03.2018 Typ Doručené
121 všeobecný referátnik 13.03.2018 Typ Odoslané
122 Žiadosť inde neuvedená 16.03.2018 Typ Doručené
122a Príloha inde neuvedená 16.03.2018 Typ Doručené
123 všeobecný referátnik 27.03.2018 Typ Odoslané
124 Rozhodnutie súdu 24.05.2018 Typ Doručené
124a Sprievodný list 24.05.2018 Typ Doručené
125 všeobecný referátnik 29.05.2018 Typ Odoslané
126 Oznámenie inde neuvedené 24.07.2018 Typ Doručené
126a Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
127 Vyjadrenie k rozkladu 31.07.2018 Typ Doručené
127a Sprievodný list 31.07.2018 Typ Doručené
128 Oznámenie inde neuvedené 01.08.2018 Typ Doručené
129 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 17.10.2018 Typ Interné listy
130 protokol o rokovaní komisie 17.10.2018 Typ Interné listy
131 protokol o hlasovaní komisie 18.10.2018 Typ Interné listy
132 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 19.10.2018 Typ Odoslané
133 vyhláška pre vestník - čiastočný zánik (zrušenie) 25.10.2018 Typ Interné listy
134 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
134a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
134b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
135 vnútrospisový list 27.02.2019 Typ Interné listy
136 dodatok k osvedčeniu OZ 08.03.2019 Typ Odoslané
137 Žiadosť inde neuvedená 14.02.2020 Typ Doručené
137a Sprievodný list 14.02.2020 Typ Doručené
138 všeobecný referátnik 19.02.2020 Typ Odoslané
139 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.03.2021 Typ Doručené
140 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Typ Doručené
141 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.09.2021 Typ Odoslané
142 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 06.10.2021 Typ Platba
143 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 64971
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa KON-RAD, spol. s r. o.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.10.2004 KON - RAD spol. s r. o. KON - RAD, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.11.2016 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 03.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku