Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64855B
(111)  Číslo ochrannej známky  176372B 
(151)  Dátum zápisu  22.12.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64855B 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.03.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 05, 29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (5,29) Vitamínové a minerálne doplnky stravy, bielkovinové doplnky stravy.
05 - Neuvedené
29 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  WEIDER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Weider Global Nutrition, LLC; 2212 E. Williams Field Road, Suite 230, Gilbert, AZ 85295; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Komenského 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ  29.01.2009 
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Čiastočné prevody ochranných známok 06.04.2009 04/2009 PG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.12.2021 23/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 64855B
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64855B
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.03.2009 Typ Odoslané
2 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.12.2011 Typ Odoslané
4 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.01.2012 Typ Platba
5 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.10.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 18.10.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.10.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 18.10.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.10.2021 Typ Doručené
9a Plná moc 18.10.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 28.10.2021 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.11.2021 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 64855B
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.11.2021 Weider Global Nutrition, LLC Weider Global Nutrition, LLC
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o. Advokátska kancelária, Suchoňová Katarína, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku