Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64776
(111)  Číslo ochrannej známky  173307 
(151)  Dátum zápisu  23.12.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64776 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlo, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty, prášky vrátane prísad do týchto výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FLUORISTAT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio; One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Štros David, JUDr., AK Štros Kusák; Panenská 29, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.03.1995 03/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 64776
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64776
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.08.1994 Typ Odoslané
3 Plná moc 05.09.1994 Typ Doručené
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.09.1994 Typ Doručené
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.10.1994 Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie POZ 10.10.1994 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.03.2001 Typ Doručené
8a Plná moc 06.03.2001 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.03.2001 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 11.10.2011 Typ Doručené
11a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.10.2011 Typ Doručené
11b Oznámenie 11.10.2011 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.10.2011 Typ Doručené
12a Plná moc 17.10.2011 Typ Doručené
12b Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.10.2011 Typ Doručené
12c Oznámenie 17.10.2011 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.10.2011 Typ Platba
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.10.2011 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.03.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 21.10.2021 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.11.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 64776
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.11.2011 Štros David, JUDr., AK Štros Kusák Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku