Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64774
(111)  Číslo ochrannej známky  172984 
(151)  Dátum zápisu  22.11.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64774 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.02.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Kontrastná látka na zobrazovanie srdca. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CARDIOTEC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BRACCO SUISSE S.A.; Via Ponteggia 23, 6814 Cadempino; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.02.1995 02/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.02.2002 02/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2011 01/2011 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 64774
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64774
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 16.05.1994 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.05.1994 Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 pokyn na zverejnenie POZ 14.09.1994 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.12.1994 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.11.1995 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.11.1995 Typ Platba
8 pokyn na zápis prevodu 28.01.1998 Typ Interné listy
9 dodatok k osvedčeniu OZ 18.05.1998 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2001 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.11.2001 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2001 Typ Platba
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.11.2001 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.09.2010 Typ Doručené
15a Doklad o prevode/prechode 30.09.2010 Typ Doručené
15b Plná moc 30.09.2010 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.10.2010 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2010 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.11.2011 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.11.2011 Typ Platba
20 Plná moc 20.12.2011 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.03.2021 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.09.2021 Typ Doručené
23a Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
23b Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.09.2021 Typ Doručené
23c Plná moc 10.09.2021 Typ Doručené
23d Príloha inde neuvedená 10.09.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.09.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 10.09.2021 Typ Doručené
24b Príloha inde neuvedená 10.09.2021 Typ Doručené
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.09.2021 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 64774
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.12.2001 BRACCO INTERNATIONAL B. V. BRACCO INTERNATIONAL B. V.
2 Prevod majiteľa 19.11.2010 BRACCO SUISSE S.A. BRACCO INTERNATIONAL B. V.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2010 Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.09.2021 BRACCO SUISSE S.A. BRACCO SUISSE S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku