Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 6477-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  222619 
(151)  Dátum zápisu  17.09.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.12.2017 
(210)  Číslo prihlášky  6477-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.06.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 08, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
05 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
08 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky, typografické písmo, tlačiarenské štočky a stereotypy.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiál na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ahold Delhaize Licensing Sàrl; Rue Jean-Franҫois Bartholoni 4-6, 1204 Geneva; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.06.2008 6/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2008 11/2008 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.01.2018 1/2018 TC3M
4 Zmeny v zozname tovarov a služieb 04.12.2017 12/2017 XD3M
5 Obnovené ochranné známky 04.01.2018 1/2018 ND3M
 
POZ 6477-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2007 16 100,00 SKK
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.07.2008 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.10.2017 286,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.10.2017 14,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 6477-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.12.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 27.12.2007 Typ Doručené
Plná moc 27.12.2007 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 27.12.2007 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.12.2007 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.01.2008 Typ Platba
výsledok rešerše 06.02.2008 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2008 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.03.2008 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 16.04.2008 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.07.2008 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 09.07.2008 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.10.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.10.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.10.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.10.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.10.2017 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.10.2017 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.10.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 28.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2022 Typ Odoslané
POZ 6477-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2017 Ahold Delhaize Licensing Sàrl Ahold Licensing SA
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2022 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku