Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 6477-2007
(111)  Trademark Number  222619 
(151)  Registration Date  17.09.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.12.2017 
(210)  Application Number  6477-2007 
(220)  Application Date  27.12.2007 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.06.2008 
(450)  Publication of Registration Date  06.11.2008 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 08, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
05 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
08 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky, typografické písmo, tlačiarenské štočky a stereotypy.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiál na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.06 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ahold Delhaize Licensing Sàrl; Rue Jean-Franҫois Bartholoni 4-6, 1204 Geneva; CH 
(740)  Attorney(s)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.12.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.06.2008 6/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2008 11/2008 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.01.2018 1/2018 TC3M
4 Zmeny v zozname tovarov a služieb 04.12.2017 12/2017 XD3M
5 Obnovené ochranné známky 04.01.2018 1/2018 ND3M
 
POZ 6477-2007
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2007 16 100,00 SKK
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.07.2008 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.10.2017 286,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.10.2017 14,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 6477-2007
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.12.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 27.12.2007 Type Delivered
Plná moc 27.12.2007 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 27.12.2007 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.12.2007 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.01.2008 Type Payment
výsledok rešerše 06.02.2008 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2008 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 27.03.2008 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 16.04.2008 Type Internal Letter
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.07.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.07.2008 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 09.07.2008 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.10.2008 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.10.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 06.10.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 06.10.2017 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.10.2017 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.10.2017 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.10.2017 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 28.12.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 20.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 20.10.2022 Type Delivered
Plná moc 20.10.2022 Type Delivered
Plná moc 20.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2022 Type Sent document
POZ 6477-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2017 Ahold Delhaize Licensing Sàrl Ahold Licensing SA
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2022 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku