Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64704
(111)  Číslo ochrannej známky  175671 
(151)  Dátum zápisu  14.09.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64704 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.12.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Bielizeň. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.15.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  priestorová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC; 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2007 04/2007 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 64704
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64704
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.07.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.08.1995 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.11.2001 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2001 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
10 Plná moc 30.11.2001 Typ Doručené
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2007 Typ Doručené
11a Plná moc 17.01.2007 Typ Doručené
11b Doklad o prevode 17.01.2007 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2007 Typ Platba
13 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.02.2007 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 09.02.2007 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 16.02.2007 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.10.2011 Typ Platba
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.10.2011 Typ Doručené
18 Plná moc 24.10.2011 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.03.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
21b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.09.2021 Typ Odoslané
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.09.2021 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 64704
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.02.2007 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC SARA LEE CORPORATION
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.02.2007 Fajnorová Mária, Ing. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku