Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64702
(111)  Číslo ochrannej známky  172577 
(151)  Dátum zápisu  01.07.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  64702 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.10.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické látky a kompozície na použitie v lekárstve aj veterinárnom lekárstve; lekárske antiseptiká a detergenty, prípravky na čistenie vzduchu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.05.04, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, Jerusalem 91010; IL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.10.1994 10/1994 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 64702
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64702
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Osvedčenie Typ Doručené
2 Doklad Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.1994 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.03.1994 Typ Doručené
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.03.1994 Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.07.1994 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.09.2001 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.09.2001 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.09.2011 Typ Doručené
11a Plná moc 14.09.2011 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2011 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.03.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 11.10.2021 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2021 Typ Platba
POZ 64702
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku