Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64625
(111)  Číslo ochrannej známky  173028 
(151)  Dátum zápisu  07.12.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  64625 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 01, 05, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (1,5,42) Biopreparáty na báze prírodných zlúčenín prevažne živočíšného pôvodu, komponenty a výrobky vyrábané prevažne z vaječných surovín pri využití biotechnológií, výrobky farmaceutické, prieskum, overovanie a predaj výrobkov vyrobených biotechnologickými postupmi, poskytovanie technických a ekonomických informácií, poradenská činnosť a manažment v oblasti potravinárskeho priemyslu.
01 - Neuvedené
05 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Biomin - H 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biomin, a.s.; Ľ. Pavetitša 1, 919 43 Cífer; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Knopp Juraj, Ing., CSc.; Pohronská 7, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.03.1995 03/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
 
POZ 64625
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64625
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 07.11.1991 Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ 14.09.1994 Typ Interné listy
3 Osvedčenie Typ Doručené
4 Žiadosť o opravu 12.04.1995 Typ Doručené
5 Osvedčenie Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.1995 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zmenu adresy 25.07.1995 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.07.1995 Typ Platba
9 p.na dodatok 01.08.1995 Typ Interné listy
10 dodatok k osvedčeniu OZ 02.10.1995 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.11.2001 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.11.2001 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 31.10.2011 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.10.2011 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.11.2011 Typ Platba
17 Sprievodný list 02.11.2011 Typ Doručené
17a Avízo o platbe 02.11.2011 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.11.2011 Typ Doručené
18a Plná moc 02.11.2011 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2011 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.03.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.11.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 03.11.2021 Typ Doručené
21b Plná moc 03.11.2021 Typ Doručené
22 Oznámenie k poplatkom 05.11.2021 Typ Doručené
22a Príloha inde neuvedená 05.11.2021 Typ Doručené
22b Príloha inde neuvedená 05.11.2021 Typ Doručené
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2021 Typ Platba
24 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 09.11.2021 Typ Odoslané
POZ 64625
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Biomin - H, a. s.
Biomin, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku