Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 646-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223372 
(151)  Dátum zápisu  19.11.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  646-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.04.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 37, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Priemyselné chemikálie.
37 - Chemické čistenie.
40 - Úprava vody.
42 - Služby v oblasti chémie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 27.05.25, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AL - SULTANI, HAMID, Ing.; Južná 41, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  993230 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  19. 01. 2009 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  CZ; HU; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  07.04.2018 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.04.2018 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2008 8/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.01.2009 1/2009 FH3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.07.2009 7/2009 XA3M
4 Zaniknuté ochranné známky 04.02.2019 2/2019 MA3M
 
POZ 646-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.04.2008 5 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 01.07.2008 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 646-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť inde neuvedená 17.03.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.04.2008 Typ Doručené
všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie 11.04.2008 Typ Interné listy
všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie 11.04.2008 Typ Interné listy
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.04.2008 Typ Platba
výsledok rešerše 29.05.2008 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.06.2008 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.06.2008 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 25.06.2008 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 03.07.2008 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 03.07.2008 Typ Interné listy
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 18.11.2008 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2008 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 19.01.2009 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 19.01.2009 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 19.01.2009 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 16.03.2009 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 17.03.2009 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 15.05.2009 Typ Odoslané
POZ 646-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku