Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64507
(111)  Číslo ochrannej známky  178816 
(151)  Dátum zápisu  17.12.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  64507 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 09, 11, 19, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Koľajnice, koľajnicové spojky, kovové konštrukcie, kovové dielce, kovové konzoly, signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických, stavby kovové prenosné, traťové telefónne objekty, stavebný materiál kovový, točne, kovové trámy, traverzy (kovové železničné), vodiace lišty kovové, železničné výhybky, výkoľajky, vystužovacie materiály kovové, kovové závory, kovové závory na pozemné komunikácie, kovové závory na železničné priecestia , kovové závory do priemyselných objektov, kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických, kovový materiál pre železnice.
09 - Zariadenia a prvky oznamovacej, zabezpečovacej, informačnej, triediacej a automatizačnej techniky, najmä v oblasti dopravy; automatické časové spínače, diaľkové ovládače, diaľkové ovládanie návestidiel, dopravné značky (svetelné alebo mechanické), materiály na elektrické vedenie, elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie, elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov, hlásiče (elektrické), mechanické značky, meracie pomôcky, meracie prístroje, meracie zariadenia, monitorovacie prístroje, návesti svetelné alebo mechanické, návestné lampáše, počítačový softvér, poplašné zariadenia, relé (elektrické), riadenie (automatické) pre dopravné prostriedky, riadiace panely, signalizačné panely (svetelné alebo mechanické), signalizačné (návestné) zvonce a zvony, signalizačné píšťalky, snímače, spínače, zvukové signálne zariadenia, bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu, zabezpečovacie zariadenia na priecestia, vlečky, metro a pod., reléové stojany staničných, traťových a spádoviskových zabezpečovacích a automatizačných zariadení, napájačové stojany staničných, traťových a spádoviskových zabezpečovacích a automatizačných zariadení, elektronické stojany staničných, traťových a spádoviskových zabezpečovacích a automatizačných zariadení, prvky staničných, traťových a spádoviskových zabezpečovacích a automatizačných zariadení, ovládacie stoly staničných, traťových a spádoviskových zabezpečovacích a automatizačných zariadení, indikačné dosky staničných, traťových a spádoviskových zabezpečovacích a automatizačných zariadení, vlakové zabezpečovače (ATC), prestavníky, elektromotorické prestavníky, mechanické prestavníky, žalúziové skrine na železničné zabezpečovacie zariadenie, prístrojové vonkajšie skrine, svetelné výstražníky na železničné priecestia, telefónne zapojovače, zariadenia na automatizovaný predaj cestovných lístkov, informačné zariadenia, rozhlasové zariadenia na riadenie dopravy a informácie pre cestujúcich, svetelné signalizačné zariadenia na riadenie dopravy na pozemných komunikáciách, radiče svetelného signalizačného zariadenia, radiče na cestnú signalizáciu, zabezpečovacie zariadenia proti vlámaniu, rozvádzače nízkeho napätia, elektrické stroje a prístroje, najmä v oblasti železničnej dopravy.
11 - Elektrické lampy, lampáše, svetelné návestidlá a informačné tabule, svetelné výstražníky na železničné priecestia, klimatizačné zariadenia.
19 - Základné konštrukcie na budovy, drevo, hranoly, konštrukcie stavebné s výnimkou kovových, konštrukcie s výnimkou kovových, traťové telefónne objekty s výnimkou kovových, konštrukčné materiály s výnimkou kovových, nástupištia, nekovové prefabrikáty, nosníky s výnimkou kovových, vonkajšie plášte (stavebné krytiny), obkladový materiál na budovy, obklady stien a priečok, panely (nekovové, stavebné), podvaly s výnimkou kovových, závory (nekovové), závory na pozemné komunikácie, závory na železničné priecestia, závory do priemyselných objektov, signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických (nekovové), stavby prenosné s výnimkou kovových, stavebné drevo, stavebné krytiny, stavebné sklo, stavebný materiál s výnimkou kovového, stožiare s výnimkou kovových, traverzy železničné s výnimkou kovových, nekovové značky s výnimkou svetelných a mechanických.
37 - Stavebníctvo; kopáčske práce, montážne práce interné a externé vrátane kabelizácie, elektroinštalatérske práce, stolárske práce, zámočnícke práce; opravy; údržba, ošetrovanie a opravy motorových vozidiel, údržba, ošetrovanie a opravy elektrických trakčných vozidiel a výstoja, údržba, ošetrovanie a opravy motorových dopravných prostriedkov všeobecne, inštalácie a opravy poplašných zariadení a systémov, opravy, rekonštrukcie a údržba technických dopravných zariadení (elektrických), montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, inštalácie a opravy spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, servis zariadení a prvkov oznamovacej, zabezpečovacej, informačnej, triediacej a automatizačnej techniky, najmä v oblasti dopravy.
42 - Inžinierska činnosť, expertízy, revízie elektrických zariadení, odborné skúšky výrobkov zabezpečovacej, oznamovacej a automatizačnej techniky (externé, interné), počítačové programovanie, tvorba softvéru, inštalácie, spúšťanie a aktualizovanie počítačových programov, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, profesionálne poradenstvo s výnimkou obchodného alebo podnikateľského, projektovanie elektrických zariadení, technický prieskum, vývojové práce, projektová činnosť v investičnej výstavbe, geodetická a kartografická činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.21, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD Praha, s.r.o.; Žirovnická 5/3146, 106 17 Praha 10; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1997 09/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.1998 03/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2001 12/2001 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
 
POZ 64507
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64507
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.10.1996 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.12.1996 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.01.1997 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.01.1997 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
9 Doklad 27.01.1997 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 07.04.1997 Typ Odoslané
11 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.05.1997 Typ Doručené
12 pokyn na zverejnenie POZ 29.05.1997 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
14 Žiadosť o zmenu adresy 09.12.1998 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 11.08.1999 Typ Interné listy
17 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.1999 Typ Odoslané
18 Žiadosť o informáciu 15.02.2001 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik Typ Odoslané
20 Žiadosť inde neuvedená 16.02.2001 Typ Doručené
21 Žiadosť o informáciu 16.02.2001 Typ Doručené
22 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 23.02.2001 Typ Platba
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.08.2001 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.08.2001 Typ Platba
25 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 30.08.2001 Typ Platba
26 24 Pop. za Návrh na výmaz OZ 30.08.2001 Typ Platba
27 Podanie návrhu na výmaz 28.08.2001 Typ Doručené
28 Podanie návrhu na výmaz 30.08.2001 Typ Doručené
29 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 10.09.2001 Typ Odoslané
30 dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Typ Odoslané
31 Vyjadrenie k výmazu 05.10.2001 Typ Doručené
32 záznam z nahliadnutia do spisu (§ 41 zákona č. 55/1997 Z. z. ) 18.01.2002 Typ Interné listy
33 Žiadosť o informáciu 18.01.2002 Typ Doručené
34 Žiadosť - FAX 21.01.2002 Typ Doručené
35 Žiadosť inde neuvedená 24.01.2002 Typ Doručené
36 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie Typ Odoslané
37 Podanie návrhu na výmaz 18.07.2002 Typ Doručené
38 Oznámenie 29.07.2002 Typ Doručené
39 Oznámenie 30.07.2002 Typ Doručené
40 Oznámenie 31.07.2002 Typ Doručené
41 Žiadosť inde neuvedená 12.09.2002 Typ Doručené
42 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 18.09.2002 Typ Interné listy
43 protokol o rokovaní komisie 18.09.2002 Typ Interné listy
44 protokol o hlasovaní 18.09.2002 Typ Interné listy
45 všeobecný referátnik 19.09.2002 Typ Odoslané
46 rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 27.09.2002 Typ Odoslané
47 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 04.11.2002 Typ Doručené
48 Podanie rozkladu 07.11.2002 Typ Doručené
49 09 Pop. za Podanie rozkladu proti rozhodnutiu 15.11.2002 Typ Platba
50 predkladacia správa k rozkladu 29.11.2002 Typ Interné listy
51 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 09.12.2002 Typ Odoslané
52 Vyjadrenie k rozkladu 29.01.2003 Typ Doručené
53 Vyjadrenie k rozkladu 12.02.2003 Typ Doručené
54 Vyjadrenie k rozkladu 20.02.2003 Typ Doručené
55 všeobecný referátnik 25.02.2003 Typ Odoslané
56 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.10.2004 Typ Doručené
56a Plná moc 25.10.2004 Typ Doručené
57 Oznámenie 02.11.2004 Typ Doručené
57a Plná moc 02.11.2004 Typ Doručené
58 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 09.12.2004 Typ Interné listy
59 protokol o rokovaní komisie 09.12.2004 Typ Interné listy
60 protokol o hlasovaní komisie 09.12.2004 Typ Interné listy
61 rozhodnutie o rozklade 17.12.2004 Typ Odoslané
62 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 31.01.2005 Typ Doručené
62a Plná moc 31.01.2005 Typ Doručené
63 dodatok k osvedčeniu OZ 04.04.2005 Typ Odoslané
64 Podanie návrhu na výmaz - FAX 20.02.2006 Typ Doručené
65 41 Poplatok - kaucia 23.02.2006 Typ Platba
66 vyžiadanie doplnenia návrhu na výmaz 07.03.2006 Typ Odoslané
67 vyžiadanie poplatku za návrh na výmaz 07.03.2006 Typ Odoslané
68 Podanie návrhu na výmaz 23.03.2006 Typ Doručené
69 vyžiadanie doplnenia návrhu na výmaz 31.03.2006 Typ Odoslané
70 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 29.03.2006 Typ Platba
71 Podanie návrhu na výmaz 20.04.2006 Typ Doručené
72 vyžiadanie doplnenia návrhu na výmaz 27.04.2006 Typ Odoslané
73 všeobecný referátnik 27.04.2006 Typ Odoslané
74 rozhodnutie o zastavení výmazového konania (§ 39 ods. 4 zákona č.55/1997 Z.z.) 12.06.2006 Typ Odoslané
75 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 14.07.2006 Typ Doručené
76 Podanie rozkladu 17.07.2006 Typ Doručené
77 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 11.08.2006 Typ Doručené
78 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 18.08.2006 Typ Odoslané
79 predkladacia správa k rozkladu 17.08.2006 Typ Interné listy
80 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 28.09.2006 Typ Interné listy
81 protokol o rokovaní komisie 28.09.2006 Typ Interné listy
82 protokol o hlasovaní komisie 28.09.2006 Typ Interné listy
83 rozhodnutie o rozklade 20.10.2006 Typ Odoslané
84 vnútrospisový list 08.11.2006 Typ Interné listy
85 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.10.2011 Typ Doručené
86 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.11.2011 Typ Odoslané
87 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2011 Typ Platba
88 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
89 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.05.2021 Typ Doručené
90 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2021 Typ Doručené
91 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.10.2021 Typ Doručené
91 vyžiadanie poplatku za obnovu 14.10.2021 Typ Odoslané
91a Príloha inde neuvedená 05.10.2021 Typ Doručené
POZ 64507
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa AŽD Praha, s.r.o.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.03.2005 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. Slovakiapatent, Patentová a známková kancelária, Dudová Tatiana
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku