Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 645-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223197 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.04.2018 
(210)  Číslo prihlášky  645-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 16, 20, 21, 24, 27, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky (nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a z náhradiek týchto materiálov alebo z plastov.
21 - Domáce alebo kuchynské potreby a nádoby (nie z drahých kovov alebo pokovované drahými kovmi); hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a prikrývky na stôl.
27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ČERVENÁ KARTA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leiner & kika Möbelhandels GmbH; Porschestrasse 7, 3100 St. Pölten; AT 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2008 8/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2009 1/2009 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.07.2018 7/2018 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.10.2022 19/2022 PC3M
 
POZ 645-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2008 7 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.03.2018 106,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 645-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 09.04.2008 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.04.2008 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.04.2008 Typ Platba
Plná moc 26.05.2008 Typ Doručené
výsledok rešerše 03.06.2008 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.06.2008 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.03.2018 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.03.2018 Typ Platba
všeobecný referátnik 17.04.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.05.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.05.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 28.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 16.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 16.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.08.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 645-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.05.2018 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
2 Prevod majiteľa 19.09.2022 Leiner & kika Möbelhandels GmbH KIKA MÖBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.09.2022 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku