Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 64449
(111)  Číslo ochrannej známky  174973 
(151)  Dátum zápisu  15.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  31.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  64449 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.10.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 01, 03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (1,3,5) Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, kozmetické prípravky, liečebné mydlá, výrobky voňavkárske, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, výrobky dietetické pre deti a chorých, organopreparáty, očkovacie látky a séra, výrobky z krvi, dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky na konzervovanie, prostriedky na ničenie škodcov a ničenie rastlín, prípravky posilňujúce a dietetické.
01 - Neuvedené
03 - Neuvedené
05 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DENTODONT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG; Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 09/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.02.2002 02/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2003 04/2003 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.12.2019 12/2019 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 64449
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 64449
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 31.10.1991 Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ 26.05.1995 Typ Interné listy
3 Osvedčenie Typ Doručené
4 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.08.1996 Typ Doručené
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
6 správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 04.03.1998 Typ Odoslané
7 Plná moc 02.04.1998 Typ Doručené
8 pokyn na zápis prevodu 08.04.1998 Typ Interné listy
9 dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.1998 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.08.2001 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.11.2001 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2001 Typ Odoslané
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2002 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 15.07.2002 Typ Doručené
13b Plná moc 15.07.2002 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2002 Typ Platba
15 výsledok prieskumu žiadosti o prevod 19.11.2002 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 06.12.2002 Typ Doručené
17 pokyn na zápis prevodu 16.01.2003 Typ Interné listy
18 dodatok k osvedčeniu OZ 19.02.2003 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.10.2011 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.10.2011 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 24.09.2019 Typ Doručené
22a Sprievodný list 24.09.2019 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2019 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 10.12.2019 Typ Doručené
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.03.2021 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.10.2021 Typ Doručené
26a Sprievodný list 22.10.2021 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.11.2021 Typ Odoslané
28 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2021 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 64449
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Výskumný ústav liečiv, štátny podnik
1 Prevod majiteľa 24.01.2003 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG VULM, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2003 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.11.2019 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku